Slavia Christiana

Язык — Текст — Образ

Библиотека

Cписок основных трудов А. Золтана

Сокращения:

 • ÉA = Édes Anyanyelvünk. Budapest 1– (1979–)
 • Kk = Kisebbségkutatás. Budapest 1– (1992–)
 • MNy = Magyar Nyelv. Budapest 1 (1905)–.
 • Nyr = Magyar Nyelvőr. Pest, [позже] Budapest 1 (1872)–.
 • StR = Studia Russica. Budapest: ELTE, 1(1978)–.
 • StSlH = Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest 1 (1955)–.
1973
 • Az orosz nyelv hatása a mai lengyel nyelvre: Budaörsi Füzetek. Budapest: ELTE, 1973. 153–167.
1974
 • Tehetségkutatás, tehetséggondozás: Köznevelés 30/41 (1974) 13.
1975
 • Zur Etymologie von russ. комната: StSlH 21 (1975) 369–371.
 • O jednym nowszym zapożyczeniu polskim w języku węgierskim (kusetka): StSlH 21 (1975) 373–375.
1976
 • Lengyel jövevényszavak a XIV–XVI. századi orosz nyelvben. Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest: ELTE, 1976. – 198 l. [Kézirat]
1977
 • О старорусском мѣстичь: StSlH 23 (1977) 161–163.
 • Stanisław Kochman, Polsko-rosyskie stosunki językowe od XVI do XVIII w., Słownictwo. Opole 1975: StSlH 23 (1977) 191–198. (Ismertetés.)
1978
 • Wczesne zapożyczenia polskie w języku rosyjskim a polska leksykografia historyczna: Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Linguistica 9 (1978) 211–219.
 • Az idegen hatások nyelvhelyességi megítélése a mai lengyel nyelvművelésben: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon II. Szerk. Bańczerowski Janusz. Budapest: “Lengyel Kultúra”, 1978. 139–150.
 • Славянское языкознание в Венгрии за 1977 г.: StSlH 24 (1978) 225–227.
 • Lengyel nyelvművelő könyv az idegen szavakról [Halina Rybicka, Losy wyrazów obcych w języku polskim. Warszawa: PWN, 1975]: Nyr 102 (1978), 409–412. (Ismertetés.)
 • Stanisław Kochman, Polonica w leksykografii rosyjskiej XVII wieku. Warszawa–Wrocław 1975: StSlH 24 (1978), 418–422. (Ismertetés.)
 • Henry Leeming, Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do roku 1696. Wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976: StSlH 24 (1978), 422–426. (Ismertetés.)
1979
 • A cirillbetűs átírás szabályozásának időszerű kérdései: Nyr 103 (1979) 287–299.
 • Die aktuellen Probleme der Regelung der kyrillisch-lateinischen Transkription in der ungarischen Orthographie: Österreichische Osthefte 21 (Wien 1979) 296–300.
 • К истории слова пуля в русском языке: StR 2 (1979) 20–30.
 • К вопросу о восточнославянско-венгерских лексических связях старшего периода: StSlH 25 (1979) 465–473.
 • Helyesírási szomszédolás: Édes Anyanyelvünk 1/4 (1979) 14.
 • Literatura rosyjska w zarysie. Pod red. Z. Barańskego i A. Semczuka. Warszawa 1975: Filológiai Közlöny 25 (1979) 428–429. (Ismertetés.)
1980
 • Z dziejów wyrazu pulja w języku rosyjskim: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Filologia Rosyjska 9 (1980) 171–179.
 • Актуальные проблемы нормирования кириллическо-венгерской транскрипции в венгерской орфографии: StR 3 (1980) 75–81. Egy kis csiszolás: Édes Anyanyelvünk 2/3 (1980) 15.
 • Славянское языкознание в Венгрии за 1978 г.: StSlH 26 (1980) 232–235.
 • Studia Rossica I. Pod red. A. Obrębskiej-Jabłońskiej i A. Semczuka. Warszawa 1976: StSlH 26 (1980) 180–185. (Ismertetés.)
 • Hungaro-Slavica 1978. Hrsg. von L. Hadrovics, A. Hollós. Budapest 1978: Hungarológiai Értesítő 2 (1980) 180–181. (Ismertetés.)

 

1981
 • К вопросу о восточнославянско-венгерских лексических связях XII–XIII вв. (Тезисы): Dissertationes Slavicae, Supplementum. Szeged 1981. 92–93.
 • A cirillbetűs írású szláv nyelvek szavainak és neveinek magyar helyesírása (Az orosz, az ukrán, a belorusz, a bolgár és a macedón átírás kérdései): A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 32 (1981) 171–192.
 • Válasz macedón ügyben: Édes Anyanyelvünk 3/3 (1981) 14.

 

1982
 • Bevezetés az orosz nyelvtudomány tanulmányozásába. Összeállította Lieli Pál és Zoltán András. Budapest: Tankönyvkiadó, 1982, 21992. – 251 l.
 • Émely szavunk (szavaink) eredetéről: MNy 78 (1982) 321–328.
 • Polskie państwo a rosyjskie gosudarstvo: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Filologia Rosyjska 10 (1982) 111–115.
 • Из опыта работы над орфографическим пособием по кирилловско-венгерской транскрипции: Current Transcription Problems. Universitetet i Oslo, Slavisk-Baltisk Insti- tutt, Meddelelser Nr. 29. Oslo 1982. 47–53.
 • Baleczky Emil (1919–1981): Egyetemi Lapok 24/1 (1982) 2. Emil Baleczky (1919–1981): StSlH 28 (1982) 405–407.
1983
 • Некоторые аспекты польско-восточнославянских языковых контактов в области лексики (К вопросу о полонизмах в посланиях Ивана Грозного к Стефану Баторию): Hungaro-Slavica 1983. Budapest: Akadémiai Kiadó; Köln–Wien: Böhlau Verlag, 1983. 333–344.
 • Einige Aspekte der polnisch-ostslavischen lexikalischen Beziehungen: IX Международный съезд славистов, Киев, сентябрь 1983 г., Резюме докладов и письменных сообщений. Москва: Наука, 1983. 102.
 • К предыстории русск. государь: StSlH 29 (1983) 71–110.
 • Об одном западнорусизме в великорусском деловом языке XV–XVII вв. (статок /статки): Russica, In memoriam E. Baleczky. Budapest: ELTE, 1983. 31–40.
 • Об одном загадочном слове староукраинского словаря: StR 6 (1983) 33–35. A lengyel nevek írásáról és kiejtéséről: Édes Anyanyelvünk 5/1 (1983) 12.
 • Grigorij Kotošixin, O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča. Edited with a commentary by A.E. Pennington. Oxford 1980: StSlH 29 (1983) 269–273. (Ismertetés.)
 • Российская грамматика А. А. Барсова. Подготовка текста и текстологический комментарий М. П. Тоболовой. Под редакцией и с предисловием Б. А. Успенского. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1981: StSlH 29 (1983) 273–276. (Ismertetés.)
1984
 • Западнорусско-великорусские языковые контакты в области лексики в XV в. (К вопросу о западной традиции в деловой письменности Московской Руси). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва: МГУ, 1984. – 208 l. [Kézirat]
 • Западнорусско-великорусские языковые контакты в области лексики в XV в. (К вопросу о западной традиции в деловой письменности Московской Руси). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологи- ческих наук. Москва: Изд-во Московского ун-та, 1984. – 24 l.
 • Българските имена в унгарски текст (Транскрипция и правопис): Български език 34 (София 1984), 145–147.
 • Megjegyzések az orosz Drakula-történet keletkezéséhez: Filológiai Közlöny 30 (1984), 149–164.
1985
 • A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása – Az újgörög nevek magyar helyesírása. Főszerkesztő Hadrovics László. Szerkesztő Zoltán András. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985. – 239 l.
 • Beiträge zur Entstehung der russischen Drakula-Geschichte: StSlH 31 (1985) 109–129.
 • Западнорусская лексика в великорусских произведениях о Флорентийском соборе: StSlH 31 (1985) 245–262.
1986
 • Węgierskie ország, polskie państwo, rosyjskie gosudarstvo: A lengyel nyelv és irodalom magyarországi kutatásairól 1985. március 19–20. között tartott tudományos anyaga 4. Szerk. Bańczerowski Janusz. Budapest: Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ 1986. 181–185.
 • К вопросу о православном пласте венгерской христианской терминологии: Cirill és Metód tevékenysége Pannóniában — Дейността на братя Кирил и Методи в Панония. Szerkesztő: Király Péter — Редактор Петер Кирай. Budapest: ELTE, 1986 (=Hungaro-Bulgarica 1). 130–137.
 • О происхождении православного славянского слоя в венгерской христианской терминологии: Cъпоставително езикознание 11/4 (Cофия 1986) 5–9.
 • Венгерские исследования по славянской исторической лексикологии и этимологии: Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970–1980 гг.): итоги и перспективы: сборник обзоров. Ред. М. Ф. Мурьянов, Л. В. Сорокоумская. Москва: ИНИОН, 1986. 263 (252–263).
 • Az ószláv evangélium – filológus szemmel [Nándor Molnár, The calques of Greek origin in the most ancient Old Slavic gospel texts (A theoretical examination of calque phenomena in the texts of the archaic Old Slavic gospel codices). Budapest–Köln– Wien, 1985]: Új Ember 42/6 (1986) 4. (Ismertetés.)
1987
 • Из истории русской лексики. – Fejezetek az orosz szókincs történetéből. Budapest: Tankönyvkiadó, 1987. – 136 l.
 • Се азъ... К вопросу о происхождении начальной формулы древнерусских грамот: Russian Linguistics 11 (Dordrecht–Boston 1987) 179–186.
 • N. M. Karamzin’s linguistic observations in his ‘History of the Russian State’: Europa Orientalis V (1986), Roma 1987. 475–480.
 • A hálát ad kifejezés eredetéről: Szlavisztikai tanulmányok, Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. Szerkesztette Gregor Ferenc és Nyomárkay István. Budapest: ELTE, 1987. 427–437.
 • Aljechin: Édes Anyanyelvünk 9/2 (1987) 14.
1988
 • Восточнославянские и западнославянские традиции в языке и формуляре галицко-волынских грамот XIV в.: Hungaro-Slavica 1988. 10. Internationaler Slavisten- kongress, Sofia, 14.-22. September 1988. Hrsg. von P. Király, A. Hollós. Budapest

1988. 85–91.

 • Ost- und westslavische Traditionen in der Sprache und in den Formeln der galizisch-wolynischen Urkunden des 14. Jahrhunderts: X Международен конгрес на славистите, София, 14–22 септември 1988 г. Резумета на докладите. София: Наука и изкуст- во, 1988. 271.
 • Резултати от изследването на старобългарските заемки в унгарския език: Унгарска българистика. Съставител Петер Кирай. София: Наука и изкуство, 1988. 100–112.
 • Пути проникновения западнорусской лексики в великорусский деловой язык в XV в.: StSlH 34 (1988) 81–124.
 • Starcie wschodniosłowiańskiej i zachodniosłowiańskiej terminologii kancelaryjnej na gruncie staroukraińskim w XIV wieku: II. Spotkanie Językoznawcze: W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii. Opole-Szczedrzyk, 12–13 IX 1986 r. Opole 1988, 283–288.
1990
 • A magyarországi szláv nyelvtudomány bibliográfiája 1985-ig – Библиография венгерской языковедческой славистики до 1985 г. Szerkesztette Nyomárkay István vezetésével a szerkesztő bizottság: Gregor Ferenc, Hollós Attila, Zoltán András. Budapest: ELTE, 1990. – 170 l.
 • Magyarországi szláv kéziratok I. – Slawische Handschriften in Ungarn I. Főszerkesztő [Hauptredakteur] Nyomárkay István. Szerkesztőbizottság [Mitglieder des Redaktions- kollegiums]: Gregor Ferenc, Hollós Attila, Zoltán András. Budapest: ELTE, 1990. – 59 l.
 • A budapesti könyvtárak lengyel anyagából I.: Polono-Hungarica 5. Nyelvészet – Történelem – Irodalom. 1988. április 26–27. között tartott tudományos konferencia anyaga. Szerk. Bańczerowski Janusz, Jerzy Snopek. Budapest: Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ – ELTE Lengyel Filológiai Tanszék, 1990. 182–186.
 • Мнимое праславянское *bitva ’сражение’: StSlH 36 (1990) 445–451.
1991
 • Karácsony: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette Hajdú Mihály és Kiss Jenő. Budapest 1991. 664–670.
1992
 • Труды по славяноведению – Szlavisztikai tanulmányok. Szerkesztette Zoltán András és Hollós Attila közreműködésével Nyomárkay István. Budapest: ELTE, 1992. – 363 l.
 • Заметки о суффиксе -unъ в славянских языках: Труды по славяноведению – Szlavisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE, 1992. 172–180.
 • Die Bedeutung von Franz Miklosich für die ungarische Sprachwissenschaft: Miklošičev zbornik, Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991. Uredili Jože Toporišič, Tine Logar, Franc Jakopin (= Obdobja 13). Ljubljana 1992. 411–413.
 • A budapesti könyvtárak lengyel anyagából II–III.: Polono-Hungarica 6. Nyelvészet – Irodalom – Történelem – Kultúrtörténet. 1992. május 5–6. között tartott tudományos konferencia anyaga. Szerk. Bańczerowski Janusz. Budapest: ELTE Lengyel Filológiai Tanszék – Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ, 1992. 101–104.
 • Проблеми на транскрипцията на собствените имена от някои стари славянски езици на унгарски език (Върху примери от западноруския език на Великото Литовско княжество): Български език 43/2 (София 1992). 145–148.
 • Honnan ered karácsony szavunk?: Jelenlét (Az Esti Hírlap melléklete) I/44 (Budapest, 1992. dec. 24.). I.
1993
 • Magyarországi szláv kéziratok II. – Slawische Handschriften in Ungarn II. Főszerkesztő [Hauptredakteur] Nyomárkay István. Szerkesztőbizottság [Mitglieder des Redaktions- kollegiums]: Gregor Ferenc, Hollós Attila, H. Tóth Imre, Zoltán András. Budapest: ELTE, 1993. – 58 l.
 • Wpływ języka rosyjskiego na język węgierski w latach 1944–1991: Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: materiały konferencji z 23-25 IX 1992 r. Red. nauk. Stanisław Gajda. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. Instytut Filologii Polskiej. 1993. 149–151.
 • О значении староукраинской лексики для исследования межславянской миграции слов: Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22–28 серпня 1993 р., Доповіді і повідомлення, Мовознавство. Львів, 1993. 22–24.
 • Zur Frage des Ursprungs des Nominalsuffixes -unъ/-unь in den slavischen Sprachen: XI. Medzinárodný zjazd slavistov, Zborník resumé. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej Akademie Ved, 1993. 144.
 • К вопросу о происхождении суффикса -unъ (-unь) в славянских языках: StSlH 38 (1993) 221–227.
 • Honnan ered karácsony szavunk?: Magyar Élet – Hungarian Life 35/49 (Melbourne–Sydney 1993. dec. 23.), 15. (Másodközlés.)
1994
 • Studia Russica XIV–XV. Redigit A. Zoltán. Adiuvante B. Tatár. Budapest: ELTE, 1990–1994. – 518 l.
1995
 • Egy közép-európai udvariassági kifejezés eredete és kelet-európai kisugárzása: Polono–Hungarica 7. Nyelvészet – Irodalom – Történelem – Kultúrtörténet. Az 1994. Május 24-én és 25-én tartott tudományos konferencia anyaga. Főszerkesztő: Bańczerowski Janusz. Szerkesztők: Várnai Dorota és Benkovics Zita. Budapest: ELTE Lengyel Filológiai Tanszék, 1995. 168–171.
 • Kelet-Európa jobb megismeréséért: ELTE Tájékoztató. Budapest 1995. február. 37–39. А. М. Булыка, Слоўнік іншамоўных слоў. Мінск: «Народная асвета», 1993: StSlH 40 (1995) 392–396. (Ismertetés.)
 • Беларуская мова: Энцыклапедыя. Пад рэд. А. Я. Міхневіча. Мінск: «Беларуская Энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі, 1994: StSlH 40 (1995) 396–398. (Ismertetés.)
1996
 • Magyarországi szláv kéziratok III. – Slawische Handschriften in Ungarn III. Főszerkesztő [Hauptredakteur] Nyomárkay István. Szerkesztőbizottság [Mitglieder des Redak- tionskollegiums]: Gregor Ferenc, Hollós Attila, H. Tóth Imre, Zoltán András. Budapest: ELTE, 1996. – 34 l.
 • Hungaro-Alboruthenica 1996. Матэрыялы канферэнцыі 19 сакавіка 1996 года – Az 1996. április 19-i konferencia anyaga. Рэдактары: Мікалай Аляхновiч і Андраш Золтан. Szerkesztették: Mikalaj Aljahnovics és Zoltán András. Budapest: ELTE, 1996. – 42 l.
 • Előszó/Прадмова (Mikalaj Aljahnovics társszerzővel): Hungaro-Alboruthenica 1996. Budapest 1996. 3–4.
 • Z węgiersko-polsko-białoruskich związków kulturalnych (“Athila” M. Oláha w przekładzie polskim i białoruskim): Acta Polono-Ruthenica I (Olsztyn 1996) 427–435.
 • З гісторыі беларуска-венгерскіх духоўных сувязяў: Hungaro-Alboruthenica 1996. Budapest 1996. 5–7.
 • К вопросу об общевосточнославянской лексике: III. Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26–29 серпня 1996: Мовознавство. Харків 1996. 73–75.
 • Vokszhal: MNy 92 (1996) 86–88.
 • A magyar–szláv érintkezések kezdetei és fázisai: Életünk (Szombathely) 1996/6–7. 634–648.
 • Szemérem: MNy 92 (1996) 473–475.
 • Oláh Miklós “Athilá”-jának ófehérorosz fordításáról: Дни славянской филологии 24–26 января 1996 г. Debrecen: KLTE, 1996 (= Debreceni Szlavisztikai Füzetek 4). 39–40.
1997
 • Hungaro-Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay. Adiuvantibus P. Milosevich, P. Stepanović, A. Zoltán editionem curante A. Hollós redigit Janusz Bańczerowski. Budapest: ELTE, 1997. 367 p.
 • Studia Russica XVI. Adiuvante B. Tatár. Redigit A. Zoltán. Budapest: ELTE, 1997. – 382 l.
 • Öböl: MNy 93 (1997) 220–224.
 • Oláh Miklós Athilájának lengyel és fehérorosz fordításáról: Hungaro-Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay. Budapest: ELTE, 1997. 354–357.
 • Об иноязычной лексике в современном белорусском языке: Literatury i języki Słowian wschodnich, Stan obecny i tendencje rozwojowe. Tom II. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 24—26 września 1996. Redakcja naukowa: Bronisław Kodziś, Stanisław Kochman, Irena Danecka. Opole 1997. 134–140.
 • О западнорусско-великорусских языковых контактах в XV веке: Беларуска-руска-польскае супастаўляемае мовазнаўства і літаратуразнаўства. Матэрыялы IV міжнароднай канферэнцыі, ч. 2. Віцебск 1997. 194–195.
 • «Батура – сабачча натура» (Hungarica ў «Гісторыі беларускай літаратуры» М. Гарэцкага): StR 16 (1997) 211–214.
 • «Батура – сабачча натура» (Hungarica ў «Гісторыі беларускай літаратуры» М. Гарэцкага): Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў першых міжнародных чытанняў (г. Мінск, 23–24 красавіка 1996 г.). Мінск 1997, 117–121. (Másodközlés.)
 • Udvari István, Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995: Filológiai Közlöny 43 (1997) 61–63. (Ismertetés.)
 • Udvari István, Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995: Kárpátaljai Szemle 5/1 (1997) 20. (Ismertetés,
 • másodközlés.)
 • Ruszin hivatali írásbeliség a XVIII. században: Русинскый жывот IV/7 (Budapest, 1997. április 10.). 1–2. (Ismertetés, másodközlés ruszin nyelven.)
 • Ruszin hivatalos írásbeliség a XVIII. században [Udvari István, Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995]: Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 5 (1997) 274–276. (Ismertetés, másodközlés.)
 • Русинське офіційне письменство в XVIII столітті [Udvari István, Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995]: Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 5 (1997) 277–280. (Ismertetés,
 • másodközlés ukrán nyelven.)
 • Dmitrij Szemusin, Alba Ruthenia: Belorusszia rövid története. Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1996 [= Posztszovjet Füzetek XII.]: Кантакты і дыялогі, Iнфармацыйна-аналітычны бюлетэнь. Мінск 1997, № 3, 24. (Ismertetés.)
1998
 • A Litván Nagyfejedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei: Analógiák és folytonosság. Az 1998. május 25—26-i konferencia anyaga. Szerkesztették: Laczházi Aranka, Szmolinka Eszter, Zoltán András — Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: аналогии и преемственность. Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 1998. — 101 p.
 • Előszó — Предисловие: A Litván Nagyfejedelemég és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei: Analógiák és folytonosság. Az 1998. május 25—26-i konferencia anyaga. Szerkesztették: Laczházi Aranka, Szmolinka Eszter, Zoltán András — Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: аналогии и преемственность. Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 1998, 3–11.
 • Палемон и Аттила (Из истории языковых и культурных контактов венгров с народами ВКЛ): A Litván Nagyfejedelemég és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei: Analógiák és folytonosság. Az 1998. május 25–26-i konferencia anyaga. Szerkesztették: Laczházi Aranka, Szmolinka Eszter, Zoltán András — Языки в Великом Княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: аналогии и преемственность. Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 1998, 93—94.
 • Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest: ELTE, 1998. 646 p.
 • Péter Mihály hetven éves: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest: ELTE, 1998, 5–6.
 • Kőrösi Csoma Sándor szlavisztikai tanulmányairól: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona,Nyomárkay István közreműködésével szerkesztette Zoltán András. Budapest: ELTE, 1998. 620–624.
 • “Régi” szavak új szótárakban (A keleti szláv nyelvtörténeti szótárak néhány furcsasága): Hungaro-Ruthenica I. Szerk. Kocsis Mihály. Szeged 1998. 163–168.
 • Почему русские одерживают победы?: Russian Linguistics 22 (Dordrecht—Boston— London 1998) 165–177.
 • Этнонім Беларусь у венгерскай мове: Святло сакавіцкага слова, Навуковае выданне да 60-х угодкаў прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай. Брэст: Бресцкі дзяржаўны ўніверсітэт, 1998. 226–230.
 • Из наблюдений над лексикой старобелорусской «Истории о Атыли короли угорском»: VI. Međunarodni slavistički dani — VI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. Uredio (Szerkesztette): Karlo Gadanji. (= Bibliotheca Croatica Hungariae, Knjiga 3/2). Sambotel—Pečuh, 1998. 200–205.
 • Der “Athila” von Nicolaus Olahus in altpolnischer und altweißrussischer Übersetzung: Ein vergleichendes Studium des Wortschatzes: XII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Kraków 27 VIII — 2 IX 1998. Streszczenia referatów i komunikatów, Językoznawstwo. Opracowanie Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski, Zbigniew Rusek. Warszawa: Wydawnictwo Energeia, 1998, 290–291.
 • Mit jelent az orosz одержать ige?: Dolce Filologia, Irodalomtörténeti, kultúratörténeti és nyelvészeti tanulmányok Zöldhelyi Zsuzsa c. egyetemi tanár, az MTA doktora 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest: ELTE, 1998, 389–400.
 • [Hozzászólás S. Signorini, Проблемы книжности и некнижности в языке России в первой половине XVIII-го века c. előadásához]: XI. medzinárodný zjazd slavistov, Bratislava 30. augusta — 8. septembra 1993. Záznamy z diskusie k predneseným referátom. Vedecký redaktor a editor Ján Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, Slavistický kabinet SAV, 1998. 240.
 • Szláv–magyar nyelvi kapcsolatok: Dunántúli Harangszó. A dunántúli evangélikusok lapja. II/11–12. (1998). 17–23.
1999
 • Ukrán: A világ nyelvei. Főszerk. Fodor István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999, 22000, 32004. 1478–1491.
 • “Lappangó” szláv eredetű szavaink: szid, szégyen: MNy 95 (1999) 54–59.
 • Über eine russische Anredeformel im ost- und mitteleuropäischen Kontext: Balten – Slaven –Deutsche: Aspekte und Perspektiven kultureller Kontakte. Festschrift für Friedrich Scholz zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Ulrich Obst und Gerhard Ressel unter Mitarbeit von Monika Glaser und Astrid Müncho. Münster—Hamburg—London: Lit, 1999 (Veröffentlichungen des Slavisch-Baltischen Seminars der Universität Münster 1). 389–393.
 • Венгерский вклад в книжную культуру Великого княжества Литовского эпохи ренессанса: Athila М. Олаха в польском и старобелорусском переводе: Мартинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века. Ред. коллегия: Юозас Будрайтис, Саулюс Жукас, Дарюс Куолис, Юрий Лабынцев, Владимир Топоров, Лариса Щавинская. Вильнюс—Москва: Baltos lankos, 1999. 72–92.
 • Sonkoly Pál és Oláh Miklós Athilájának ófehérorosz fordítása: Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szerk.: Bibok Károly, Ferincz István, H. Tóth Imre. Szeged 1999. 277–288.
 • Роль западнорусского канцелярского языка в западноевропейско-московских языковых контактах (XV–XVI вв.): Место России в Европе (Материалы международной конференции). Ред. Дюла Свак. — The Place of Russia in Europe (Materials of International Conference). Ed. by Gyula Szvák. Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999. (= Ruszisztikai Könyvek V.) 145–153.
 • Vannak-e balti jövevényszavaink?: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk. Kugler Nóra és Lengyel Klára. Bp.: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1999. 336–340.
 • В. М. Живов, Язык и культура в России XVIII века, Москва, Школа «Языки русской культуры», 1996: Russian Linguistics 23 (Dordrecht—Boston—London 1999) 181–185. (Ismertetés.)
 • Szláv–magyar nyelvi kapcsolatok: A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) Évkönyve az 1998/99. tanévről az iskola fennállásának 442. évében. Sopron, 1999. 216–224.
 • Studia Russica XVII. Adiuvante B. Tatár redigit A. Zoltán. Budapest: ELTE, 1999. – 445 p. Палемон и Аттила (Из истории языковых и культурных контактов венгров с народами Великого княжества Литовского): StR 17 (1999) 141–153. Вступительное слово: StR 17 (1999) 5–9.
2000
 • Hungaro-Baltoslavica 2000, Abstracts — Тезисы. Edited by Aranka Laczházi, Eszter Szmolinka and András Zoltán. — Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 2000. — 164 p.
 • Предисловие: Hungaro-Baltoslavica 2000, Abstracts — Тезисы. Edited by Aranka Laczházi, Eszter Szmolinka and András Zoltán. — Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 2000, 5–6.
 • К изучению старобелорусской Истории о Атыли: Hungaro-Baltoslavica 2000, Abstracts — Тезисы. Edited by Aranka Laczházi, Eszter Szmolinka and András Zoltán. — Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 2000, 149–150. Maciej Stryjkowski esete a Szent Orsolya-legendával: Polono-Hungarica 8, Nyelvészet – Irodalom – Történelem – Kultúrtörténet. Az 1998. november 9-én és 10-én tartott nemzetközi tudományos konferencia anyaga. Szerk. Bańczerowski Janusz. Budapest: ELTE, 2000, 169–179.
 • Творец милосерд и милостивый государь у Пушкина (скрытые латинизмы в русском литературном языке): Коран и Библия в творчестве А. С. Пушкина. Под ред. Д. Сегала и С. Шварцбанда. Jerusalem: The Center for the Study of Slavic Languages and Literatures at the Hebrew University of Jerusalem, 2000. 201–208.
 • Славянское и балтийское языкознание на кафедре восточнославянской и балтийской филологии Будапештского университета: Current State and Further Perspectives of Slavonic Studies in Central Europe, Proceedings of the International Workshop, Prague 11th –12th November 1998. Edited by Vladimír Vavřínek. Prague: Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, 2000. 59–63.
 • К вопросу о межславянской миграции фразеологизмов: показания переводных памятников: Frazeografia słowiańska: Teoria i praktyka, tradycje, teraźniejszość, przyszłość. Tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 6–8 września 2000 r. Pod red. Mieczysława Balowskiego i Wojciecha Chlebdy. Opole: Komisja Frazeologiczna Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego, 2000. 127–128.
 • Studia Russica XVIII. Adiuvante B. Tatár redigit A. Zoltán. Budapest: ELTE, 2000. – 495 p. К изучению старобелорусской Исторыи о Атыли (О существующих изданиях текста): StR 18 (2000) 328–332.
 • Az ófehérorosz Attila-történet szövegkiadásairól: Nyelv, aspektus, irodalom. Köszöntő könyv Krékits József 70. születésnapjára. Jáger Ilona, Manova Nagyezsda, Szögi Istvánné, Vidovenyec Adrienn közreműködésével szerkesztette Györke Zoltán. Szeged: SzTE, 2000. 339–346.
 • Hunok Vilnában, avagy Atilla és Bendeguz az ófehéroroszban: Köszöntő Fodor István 80. születésnapjára. Szerkesztette Hajdú Mihály. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéke — Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2000. 53–54.
 • Oláh Miklós Athilájának ófehérorosz és ólengyel fordítása. I.: A szövegek, II. Tanulmányok. Habilitációs értekezés. Budapest: ELTE, 2000. — 444 + 142 l. [Kézirat]
2001
 • Hungaro-Slavica 2001. Studia in honorem Iani Bańczerowski. Adiuvantibus S. Ráduly, A. Zoltán et I. Kálmán editionem curante P. Pátrovics redigit István Nyomárkay. Budapest: ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2001. — 333 l.
 • Callimachus vagy Olahus? (Egy régi tévedés nyomában): Hungaro-Slavica 2001. Studia in honorem Iani Bańczerowski. Adiuvantibus S. Ráduly, A. Zoltán et I. Kálmán editionem curante P. Pátrovics redigit István Nyomárkay. Budapest: ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2001, 318–321.
 • Rekonstrukcja zaginionych fragmentów Bazylikowego przekładu Athili M. Oláha (1574): StSlH 46 (2001) 13–23.
 • azon van, rajta van ’arra törekszik’: MNy 97 (2001) 210–211.
 • К вопросу о межславянской миграции фразеологизмов: показания переводных памятников: Frazeografia słowiańska. Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Halinie A. Lilicz. Redakcja naukowa: Mieczysław Balowski i Wojciech Chlebda. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. 111–116.
 • A Stryjkowski-krónika egy magyar forrása: Lengyelek és magyarok Európában. Nyelv, irodalom, kultúra — párhuzamok és kapcsolatok. Tanulmányok D. Molnár István profeszor tiszteletére. — Polacy i Węgrzy w Europie. Język, literatura, kultura — paralele i kontakty. Studia ofirowane profesorowi Istvánowi D. Molnárowi. Válogatta és szerkesztette Nagy László Kálmán. Debrecen — Debreczyn: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. 102–106.
 • Слова венгерского происхождения в белорусском языке: Книжные заимствования эпохи Стефана Батория: Беларуская мова: шляхі развіцця, кантакты, перспектывы: Ма- тэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый». Рэдкалегія: Г. Цыхун (галоўны рэд.), С. Запрудскі, Н. Мячкоўская. Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2001. (= Беларусіка – Albaruthenica 19) 105–115. (http://gw.lingvo.minsk.by/mab/%40book/BOOKS/Albaruthenica/AB_19/Ab_19.htm)
 • Studia Russica XIX. Adiuvante B. Tatár redigit A. Zoltán. Budapest: ELTE, 2001. – 512 p.
 • От редакции: StR 19. Adiuvante B. Tatár redigit A. Zoltán. Budapest: ELTE, 2001. 497.
 • Межславянские этимологии (русск. добровольно, доход): Nyelv – etnográfia – kultúra. Язык – этнография – культура. Nemzetközi tudományos konferencia Vladimir Dal születésének 200. évfordulója tiszteletére. Международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения В. И. Даля. Szerk. Vohmina Lilija, Nagy Erzsébet. Szombathely–Budapest: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, Orosz Kulturális Központ, Budapest, 2001. 64–78.
 • Etnikai sztereotípiák: a lengyelek fehérorosz szemmel (Košaleŭ, Mihas’: Palâki vačyma belarusaŭ: Z gistoryì farmìravannâ ètnìčnyh stèrèatypaŭ. = Golas Radzìmy, 2000. 50. no. 6. p., 51. no. 6. p.): Kk 10/1 (2001) 126–127. (Ismertetés.)
 • Fehéroroszországi kisebbségek (Mantvìdas, Uladzìslaŭ: Tak prahodziŭ III Usebelaruskì Festyval’ nacyânal’nyh kul’tur. = Kantakty ì dyâlogì, 2000. 10 (58) no. 3–7. p.; Gorbač, Taccâna: Nemcy: “Vidèrgeburtu” – 10 god. = ua. 7–9. p.; Radaškovìckì, Gud: Palâki: Knìžka mìnskaga karèspandènta. = ua. 9–10. p.; Tkačoŭ, Mihaìl: Ruskiâ: Dalučanast’ da klasičnaj spadčyny. = ua. 10–13. p.; Bagdanaŭ, Iran: Tatary i baškìry: “Cyšma” zaprašae da supraco—nìctva. = ua. 13–15. p.; Macveeŭ, Uladzìmìr: Cygany: “Dzecì sonca” majuc’ svajgo prèzydènta ì parlament. = ua. 15–17. p.; Bykaŭ, Kapìton: Čuvašy: Cì vedaece vy taki narod? = ua. 17–18. p.): Kk 10/1 (2001) 128–130. (Ismertetés.)
 • A kisebbségi szláv nyelvek szociolingvisztikai tipológiája (Gustavsson, Sven: Sociolinguistic Typology of Slavic Minority Languages. = Slovo. Tidskrift av Slaviska institutionen vid Uppsala universitet, 1998. 46. nr. 75–98. p.): Kk 10/1 (2001) 139–142. (Ismertetés.) Miért szorul ki a használatból a fehérorosz nyelv? (Plotnika—, Branisla— A.: Äussere Ursachen für die begrenzte Verwendung der weissrussischen Sprache. = Die Welt der Slaven, XLV. Bd. 2000. 49–58. p.): Kk 10/1 (2001) 143–146. (Ismertetés.)
 • A fehérorosz nemzeti mozgalom szétverése (Kandybovìč, Symon: Razgrom nacyânal’naga ruhu u Belarusì. Mìnsk, 2000. Belaruskì Gìstaryčny Aglâd. 160 p.): Kk 10/1 (2001) 186–190. (Ismertetés.)
 • Óhitű oroszok Litvániában [Čiubrinskas, Vytis (ats. red.): Lietuvos sentikiai: duomenys ir tyrimai, 1996–1997 — Čubrinskas, Vitis (otv. red.): Staroobrâdcy Litvy: materialy i issledovaniâ, 1996–1997. Vilnius, Vilniaus Universiteto Leidykla, 1998. 207 p.]: Kk 10/1 (Budapest, 2001), 190–193. (= http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/46.htm)
 • Lettek Fehéroroszországban egykor és ma (Tugaj, Uladzìmìr Vasìl’evič: Latyšy na Belarusi. Mìnsk, Vydavec Ul. M. Skakun, 1999. 135 p.): Kk 10/2 (Budapest, 2001), 310–312. (Ismertetés.)
 • Fehérorosz jelenlét Litvániában (Muraška, Lâvon: Belaruskaâ prysutnasc’ u Litve. = Golas Radzìmy, 2001. 6. no. 6. p., 7. no. 6. p., 8. no. 6. p): Kk 10/2 (Budapest, 2001), 312–313. (Ismertetés.)
 • Nyugat-Poleszje nyelvi helyzete (Bìdèr, German [Bieder, Hermann]: Moŭnaâ sìtuacyâ na Zahodnìm Palessì. = Âzyk i socium. Materialy III Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Minsk, 4-5 dekabrja 1998 g. Minsk, Belorusskij gosudarstvennyj universitet – Belorusskaâ Associaciâ kommunikativnoj lingvistiki, 1998. 26–32. p.): Kk 10/2 (2001) 329–331. (Ismertetés.))
 • A fehérorosz zsidók sorsa a német megszállás alatt (K’âry, Berngard [Chiari, Bernhard]: Lës belaruskih gabrèâŭ u “General’nym kamìsaryâce Belarutènii”. Sproba nablìzìcca da nezrazumelaga. = Belaruskì Gìstaryčny Aglâd, 7. tom. 2000. 29–68. p.): Kk 10/2 (2001) 375–379. (Ismertetés.)
 • A Litván Nagyfejedelemség kulturális és nyelvi helyzete (Celunova, Е. А.: Kul’turnaâ i âzykovaâ situaciâ Velikogo knâžestva Litovskogo. = Annali dell’Istituto universitario Orientale di Napoli (AION), Slavistica 5. Napoli 1997–1998. 33–109. p.): Kk 10/3 (2001) 486–491. (Ismertetés.)
 • Nyelvpolitika és nyelvi helyzet a Szovjetunió utódállamaiban (Bieder, Hermann: Spra- chenpolitik und Sprachensituation in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. = Mittei- lungen des Österreichischen Staatsarchivs, 5. Sonderband. Wien, 2000. 123–139. p.): Kk 10/3 (2001) 577–581. (Ismertetés.)
 • Felekezet, etnikum és nyelv a XX. századi Fehéroroszországban (Bieder, Hermann: Konfession, Ethnie und Sprache in Weißrußland im 20. Jahrhundert = Zeitschrift für Slawistik, 45. Band. 2000. 200–214. p.): Kk 10/3 (2001), 549–553. (Ismertetés.)
 • Nyelvi állapotok az egykori szerbhorvát nyelvterületen (Neveklovskij, G. [Neweklowsky, Gerhard]: Âzykovoe sostoânie na territorii rasprostraneniâ byvšego serbskohorvat- skogo âzyka = Slavânovedenie, 1. no. 2001. 39–50. p.): Kk 10/3 (2001) 537–541. (Ismertetés.)
 • A szláv mikronyelvek helyzete és fennmaradási esélyei (Duličenko, Aleksandr Dmitrievič: Âzyki malyh ètničeskih grupp: status, razvitie, problemy vyžyvaniâ. = Âzyki malye i bol’šie… In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi. Red. A. D. Duličenko (= Slavica Tartuensia IV). Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus/Tartu University Press, 1998. 26–36. p.): Kk 10/3 (2001), 534–537. (Ismertetés.)
 • Az orosz diaszpóra nyelvmegtartó képessége (Zemskaâ, E. A.: Umiraet li âzyk russkogo zarubež’â? = Voprosy âzykoznaniâ, 1. no. 2001. 14–30. p.): Kk 10/3 (2001) 553–555. (Ismertetés.)
 • A fehéroroszok képe a mai lengyelek tudatában (Kažaneŭska-Barčyn’ska, Iaanna [Korzeniewska-Berczyńska, Joanna]: Vobraz sënnâšnâga belarusa ŭ pol’skaj masavaj svâdomascì = Kantakty ì dyâlogì, 2001. 2–3 (62–63) no. 3–8. p.): Kk 10/3 (2001) 512–513. (Ismertetés.)
 • A hagyományos zsidó oktatási rendszer Litvániában (Lempertene, Larisa [Lempertienė, Larisa]: Tradicionnoe evrejskoe obrazovanie v Litve = Slavistica Vilnensis 2000 (= Kalbotyra 49 [2]), 91–103. p.): Kk 10/3 (2001) 601–603. (Ismertetés.)
 • Irodalmi nyelv is lesz a morva? (Šustek, Zbyšek: Otázka kodifikace spisovného moravského jazyka. = Âzyki malye i bol’šie…In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi. Red. A. D. Duličenko (= Slavica Tartuensia IV). Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus/Tartu University Press, 1998. 128–142. p.): Kk 10/3 (2001) 543–545. (Ismertetés.)
 • A montenegrói nyelv (Nikčević, Vojislav: Crnogorski jezik. = Âzyki malye i bol’šie…In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi. Red. A. D. Duličenko (= Slavica Tartuensia IV). Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus/Tartu University Press, 1998. 116–127. p.): Kk 10/3 (2001) 541–543. (Ismertetés.)
 • Lengyel–fehérorosz sztereotípiák a két világháború között (Radzik, Ryszard: Polsko- białoruskie stereotypy w międzywojennym dwudziestoleciu = Kosiński, Stanisław (red.): Miasto, migracje, ekorozwój. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Włodzimierzowi Mirowskiemu. Lublin, Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 2000. 154–175. p.): Kk 10/4 (2001) 131–134. (Ismertetés.)
 • Szovjet megtorló akciók a lengyelek ellen (Gur’ânov, A. È.: Obzor sovetskih repressivnyh kampanij protiv polâkov i pol’skih graždan = Lipatov, A. V., Šajtanov, I. O. (sost.): Polâki i russkie: Vzaimoponimanie i vzaimoneponimanie. Moskva, Izdatel’stvo “Indrik”, 2000. 199–207. p.): Kk 10/4 (2001) 179–182. (Ismertetés.)
 • A lengyelországi fehérorosz irodalom (Ânovič, Sakrat: Pol’skaâ belaruskaâ lìtaratura = Davydzenka, Natallâ [rèd.]: Belaruskaâ dyâspara âk pasrèdnica ŭ dyâlogu cyvìlìzacyj. Mìnsk, Belaruskì Knìgazbor, 2001 [= Belarusìka – Albaruthenica 17]). 118–123. p.): Kk 10/4 (2001) 148–150. (Ismertetés.)
 • A protestantizmus szerepe a fehérorosz nemzeti tudat kialakulásában (Nasevič, Ûryj: Rolâ pratèstantyzmu ŭ farmìravannì ètnìčnaj samasvâdomasci belarusaŭ u drugoj palove XVI – pačatku XVII st. = Čarkasava, Dzìâna [rèd.]: Hryscìânstva ì belaruskaâ kul’tura. Mìnsk, Belaruskì Knìgazbor, 2001 [= Belarusìka – Albaruthenica 18]. 187–189. p.): Kk 10/4 (2001) 158. (Ismertetés.)
 • Az észak-oroszországi kis népek nyelvei (Bulatova, N. Â., Vahtin, N. V., Nasilov, D. M.: Âzyki maločislennyh narodov Severa = Nasilov, D. M. [otv. red.]: Maločislennye narody Severa, Sibiri i Dal’nego Vostoka. Problemy sohraneniâ i razvitiâ âzykov. Sankt-Peterburg, Rossijskaâ Akademiâ nauk, Institut lingvističeskih issledovanij, 1997. 6–27. p.): Kk 10/4 (2001) 153–155. (Ismertetés.)
 • A lengyel–cseh–szlovák határvidék nyelvi problémái (Greń, Zbigniew: Z problematyki językowej pogranicza polsko-czesko-słowackiego = Z polskich studiów slawistycz- nych, seria IX, Językoznawstwo. Warszawa, 1998. 95–101. p.): Kk 10/4 (2001) 156–157. (Ismertetés.)
 • A litvániai tatárok szláv nyelvű kéziratai (Miškinienė, Galina: Seniausi lietuvos totorių rankraščai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 263 p.): Kk 10/4 (2001) 167–168. (Ismertetés.)
 • Чым быў 2001 год для венгерскіх беларусістаў?: Кантакты і дыялогі, Інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь. Мінск 2001, № 12. 8.
2002
 • Славяно-венгерские этимологии: Славяноведение (Москва) 2002, № 1. 48–52.
 • Из новых славяно-венгерских этимологий (с учетом украинского материала): Мовознавство. Доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів. Відповідальний редактор Васіль Німчук. Київ: Університетске видавництво “Пульсари”, 2002. 300–303.
 • Báthori és Attila: Cirill és Metód példáját követve… Tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szerkesztette: Bibok Károly, Ferincz István, Kocsis Mihály. Szeged: JATEPress, 2002. 599–602.
 • К предыстории русск. государь: Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. Сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Москва: Языки славянской культуры, 2002, 554–590. (Másodközlés.)
 • Пути проникновения западнорусской лексики в великорусский деловой язык в XV в.: Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. Сост. А. Ф. Литвина, Ф. В. Успенский. Москва: Языки славянской культуры, 2002, 766–804. (Másodközlés.)
 • “Athila” M. Oláha w przekładzie polskim i białoruskim (Z wyników analizy porównawczej słownictwa): Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko- wschodniosłowiańskim. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Białystok–Supraśl, 27–29 maja 2002. Pod redakcją Zofii Abramowicz. Białystok: LIBRA, 2002. (=Studia Slawistyczne 3) 15–20.
 • Szláv analógiák magyar szólásokhoz: Studia Slavica Savariensia 1–2. VII. Nemzetközi Szlavisztikai Napok 2002. május 24–25. Szombathely 2002. 496–501.
 • Keleti szláv ortodox művelődés a két világháború közötti Lengyelországban (Labyncev, Û. A., Ŝavinskaâ, L. L.: Belorussko-ukrainsko-russkaâ pravoslavnaâ knižnost’ mež- voennoj Pol’ši: Issledovaniâ i publikacii po materialam èkspedicii 1996 g. Moskva, 1999. Izdatel’stvo “Indrik”. 312 p.): Kk 11/1 (2002) 215–216. (Ismertetés.)
 • Egy különleges szláv nyelv: a fehérorosz (Plotnikaŭ, Branislaŭ Alâksandravič: Belaruskaâ mova ŭ sìstème slavânskìh moŭ. Vučèbny dapamožnìk. Mìnsk, Akadèmiâ kìravannâ pry Prèzìdènce Rèspublìkì Belarus', 1999. 119 p.): Kk 11/2 (2002) 602–606. (Ismer- tetés.)
 • A soknemzetiségű Csehszlovákiától a kétnemzetiségűig (Mar’ina, V. V.: Čehoslovakiâ: ot mnogonacional’nogo k dvunacional’nomu gosudarstvu. 1944–1948 gody = Slavâno- vedenie, 5. no. 2001. 39–59. p.): Kk 11/1 (2002) 209–213. (Ismertetés.)
 • A nemzeti kérdés és a nemzeti kisebbségek Kelet-Európában (1944–1948) egy moszkvai kerekasztal-beszégetés tükrében (Stykalin, A. S.: Nacional’nyj vopros i nacional’nye men’šinstva v Vostočnoj Evrope. 1944–1948 gody (Materialy kruglogo stola) = Slavânovedenie, 5. no. 2001. 90–105. p.): Kk 11/1 (2002), 194–196. (Ismertetés.)
 • A két világháború közötti Vilna fehérorosz és litván irodalma (Lapìnskene, Al’ma: Belaruskaâ ì lìtoŭskaâ lìtaratura mìžvaennaj Vìl’nì = Konan, Uladzìmìr [galoŭny rèd.]: Skarynaznaŭstva – Knìgaznaŭstva – Litaraturaznaŭstva. Mìnsk, Belaruskì Knìgazbor, 2001 [= Belarusìka – Albaruthenica 20]. 275–279. p.): Kk 11/1 (2002) 180–181. (Is- mertetés.)
 • A fehérorosz nyelv funkcióinak bővülése az I. világháború éveiben (Rudovìč, Stanìslaŭ: Pašyrènne sacyâl’nyh funkcyj belaruskaj movy ŭ astavìnah peršaj susvetnaj vajny: hìstaryčny vopyt, urokì dlâ naščadkaŭ = Cyhun, Genadz’ [galoŭny rèd.]: Belaruskaâ mova: šlâhì razvìccâ, kantakty, perspektyvy. Mìnsk, Belaruskì Knìgazbor, 2001 [= Belarusìka – Albaruthenica 19]. 6–10. p.): Kk 11/1 (2002) 182–183. (Ismertetés.)
 • A történettudomány szovjetizálása Ukrajnában és Fehéroroszországban (Partnoŭ, Andrèj: Savetyzacyâ gìstaryčnaj nauki ŭ Ukraine ì Belarusì. = Belaruskì Gìstaryčny Aglâd, 7. tom. 2000. 476–488. p.): Kk 11/1 (2002) 219–221. (Ismertetés.)
 • A novgorodi viasztáblák üzenete (A legrégibb szláv könyv és egy régvolt kisebbségi kultúra) (A. A. Zaliznâk, V. L. Ânin: Novgorodskij kodeks pervoj četverti XI v. – drevnejšaâ kniga Rusi. = Voprosy âzykoznaniâ, 2001, 5. no. 3–25. p.): Kk 11/2 (2002) 645–650. (Ismertetés.)
 • Három balti város (Riga, Vilna, Königsberg) nyelvi helyzete (Dini, Pietro U.: Die sprachliche Lage in den baltischen Städten: Riga, Vilnius und Königsberg. = Res Balticae. Miscellanea Italiana di Studi Baltistici 7. A cura di Pietro U. Dini & Nikolai Mikhailov. Pisa, Dipartamento di Linguistica, Università di Pisa, ECIG, 2001. 205–209. p.): Kk 11/2 (2002) 623–624. (Ismertetés.)
 • A fehérorosz iskolahálózat sorsa a lengyel állam újjászervezése idején (Siemakowicz, Marian: Polityka polska wobec szkolnictwa białoruskiego w okresie odbudowy państwowości polskiej. = Białoruskie Zeszyty Historyczne 15. Białystok, 2001. 42–51. p.): Kk 11/2 (2002) 625–626. (Ismertetés.)
 • A keleti szláv nyelvek együttélése, egymásra hatása és vegyülése Fehéroroszországban és Ukrajnában (Moser, Michael: Koexistenz, Konvergenz und Kontamination ostslavi- scher Sprachen in Weißrußland und in der Ukraine = Zeitschrift für Slawistik, 45. Band. 2000. 185–199. p.): Kk 11/2 (2002) 620–621. (Ismertetés.)
 • Állam nélküli kisebbségek nyelveinek életképessége (A bánáti bolgárok, az orosz óhitűek és a kasubok példáján) (Steinke, Klaus: Aspekte der ethnolinguistischen Vitalität staatenloser Minderheiten [Am Beispiel der Banater Bulgaren, der Altgläubigen und der Kaschuben] = Slavistica Vilnensis 2001 [= Kalbotyra 50 [2]], 57–66. p.): Kk 11/2 (2002) 621–623. (Ismertetés.)
 • A nemzeti kérdés és a cári kormányzat politikája Fehéroroszországban a XVIII. század végén és a XIX. század első felében (Filatava, Anna: Nacyânal’nae pytanne ì palityka carskaga ŭrada ŭ Belarusì kanca XVIII – peršaj palovy XIX st. = Belaruskì Gìstaryčny Aglâd, 7. tom. 2000. 106–114. p.): Kk 11/2 (2002) 653–655. (Ismertetés.)
 • Orosz óhitűek Lengyelországban (Âroševič-Pereslavcev, Zoâ [Jaroszewicz-Pieresławcew, Zoja]: Staroobrâdcy v Pol’še (sovremennoe sostoânie i problemy issledovaniâ). = Slavistica Vilnensis 2001 (= Kalbotyra 50 [2]), 125–133. p.): Kk 11/2 (2002), 614–616. (Ismertetés.)
 • Az ukrajnai cigányok múltja és jelene (Zìnevič, N. O.: Cigani v Ukraïnì: formuvannâ etnosu ì sučasnij stan. = Ukraïns’kij ìstoričnij žurnal, 2001. 1 (436) no. 40–52. p.): Kk 11/2 (2002) 781–783. (Ismertetés.)
 • Fehéroroszország Kelet és Nyugat között (Az International Journal of Sociology fehérorosz különszámairól) (Belarus: Between the East and the West (I–II). Guest Editor: Anna Engelking. International Journal of Sociology. Vol. 31, No. 3, Fall 2001. 93 p.; Vol. 31, No. 4, Winter 2001–2002. 89 p. Published by M. E. Sharpe, Armonk, NY.): Kk 11/4 (2002) 990–995. (Ismertetés.)
 • A soknemzetiségű homeli régió az 1920–1930-as években (Pičukov, V. P., Starovojtov, M. I.: Gomel’ŝina mnogonacional’naâ (20-30-e gody XX veka). Vypusk I. Gomel’, Gomel’skij gosudarstvennyj universitet im. F. Skoriny, 1999. 175 p.): Kk 11/3 (2002), 858–861. (Ismertetés.)
 • A fehérorosz tatárok társadalmi beágyazottsága (Kanapackì, Ìbragìm: Belaruskìâ tatary âk skladovaâ častka agul’naj supol’nascì = Dubâneckì, Èduard (rèd.): Nacyânal’nyâ pytannì. Mìnsk, Belaruskì Knìgazbor, 2001 (= Belarusìka – Albaruthenica 22). 203–211. p.): Kk 11/3 (2002) 785–787. (Ismertetés.)
 • A mai lengyel kisebbségpolitika műhelyéből (Michał Jagiełło új könyvéről) (Jagiełło, Michał: Parnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN—Biblioteka Narodowa, 2000. 490 p.): Kk 11/3 (2002) 755–759. (Ismertetés.)
 • Nyelv és identitás a kasuboknál (Popowska-Taborska, Hanna: Język a tożsamość – casus kaszubszczyzny = Smułkowa, Elżbieta, Engelking, Anna (red.), Język a tożsamość na pograniczu kultur. Białystok, Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białym- stoku, 2000 (= Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku 1. tom). 171–176. p.): Kk 11/3 (2002), 822–823. (Ismertetés.)
 • A liturgia nyelve és a hívek nyelvi viselkedése az ukrajnai katolikusoknál (Rudnicki, Sergiusz: Język liturgii w kościele katolickim na Ukrainie a językowe zachowanie wiernych podczas mszy = Smułkowa, Elżbieta, Engelking, Anna (red.), Język a tożsamość na pograniczu kultur. Białystok, Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2000 (= Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku 1. tom). 177–179. p.): Kk 11/3 (2002) 821–822. (Ismertetés.)
 • Nyelv és identitás kultúrák határán: a lausitzi szorbok (Rzetelska-Feleszko, Ewa: Język a tożsamość na pograniczu kultur – sytuacja łużycka = Smułkowa, Elżbieta, Engelking, Anna (red.), Język a tożsamość na pograniczu kultur. Białystok, Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2000 (= Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku 1. tom). 180–185. p.): Kk 11/3 (2002) 823–825. (Ismertetés.)
 • Orosz alapú pidzsin nyelvek (Stern, Dieter: Russische Pidgins. = Die Welt der Slaven, XLVII. Bd. 2002. 1–30. p.): Kk 11/3 (2002) 829–833. (Ismertetés.)
 • A podlasiei fehéroroszok irodalmi műveltsége a XV–XIX. században (Ŝavinskaâ, L. L.: Literaturnaâ kul’tura belorusov Podlâš’â XV–XIX vv.: Knižnye sobraniâ Suprasl’- skogo Blagoveŝenskogo monastyrâ. Minsk, Nacional’naâ biblioteka Belarusi. 1998. 175 p.): Kk 11/3 (2002) 817–819. (Ismertetés.)
 • Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár szláv anyaga (Szőke Lajos: Slavica az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban. – Szőke, Lajos: Slavica in the Archidiocesan Library of Eger. Eger, Molnár és Társa “2001” Nyomda és Kiadó Kft., 2001. 115 p.): Kk 11/3 (2002) 835–837. (Ismertetés.)
 • Az etnikai csoport és a nemzeti közösség között (A fehéroroszok a XIX. századi közép-kelet-európai nemzeti folyamatok tükrében) (Radzik, Ryszard: Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową [Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia]. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. 301 p.): Kk 11/4 (2002) 996–999. (Ismertetés.)
 • A fehéroroszországi nyelvpolitika az 1990-es években (Zaprudskì, Sârgej: Moŭnaâ palìtyka ŭ Belarusì ŭ 1990-â gady = Arche – Pačatak. 2002. 1(21). nr. 98–112. p.): Kk 11/4 (ó 2002) 1025–1029. (Ismertetés.)
 • Kalinyingrád és Litvánia (Venclova, Tomas: Im Vorhof Europas: Über Kaliningrad und Litauen = Die Furche. 2002. 34. Nr. 18. p.): Kk 11/4 (2002) 1011–1012. (Ismertetés.) Oroszország és Finnország (Lipponen, Paavo: Rossiâ i Finlândiâ. = Meždunarodnaâ žizn’. 2002. 3. no. 42–47. p.): Kk 11/4 (2002) 1010–1011. (Ismertetés.)
 • Az új kisebbségi jogrend megalapozása Lengyelországban (Fleming, Michael: Substantiating the new minority rights regime in Poland: political capital and the importance of deliberation. = Annus Albaruthenicus 2000 – God belaruskì 2000. Rèd. Sakrat Ânovič. Krynki. Villa Sokrates, 2000. 229–245. p.): Kk 11/4 (2002), 1043–1045. (Ismertetés.)
2003
 • A régi magyar–fehérorosz nyelvi és kulturális érintkezések történetéből: Annus Albaruthenicus 2003 – Год Беларускі 2003. Рэдактар Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2003. 201–220 (Streszczenie: Z historii dawnych węgiersko-białoruskich związków językowych i kulturalnych, 221–223).
 • Взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ на палатализацию заднеязычных в работах О. Ашбота: 200 лет русско-славянской филологии в Тарту. Ред.: А. Д. Дуличенко (= Slavica Tartuensia V), Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus/Tartu University Press, 2003, 112–118.
 • Farvíz: MNy 99 (2003) 73–80.
 • Скрытые латинизмы в русском языке: Русское слово в мировой культуре. Материалы Х Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Санкт-Петербург, 30 июня – 5 июля 2003 г. Русский язык и русская речь сегодня: старое — новое — заимствованное. Под ред. К. А. Роговой, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова. Санкт-Петербург: Политехника, 2003. 416–424.
 • Studia Russica XX. In honorem Béla Tatár. Redigunt L. Jászay et A. Zoltán. Budapest: ELTE, 2003. — 552 p.
 • Слова венгерского происхождения в белорусском языке: устные заимствования эпохи Стефана Батория: StR 20 (2003) 492–494.
 • Легенда о святой Урсуле в старой польской и восточнославянской письменности (XVI– XVII вв.): StSlH 48 (2003) 323–334.
 • Die Ursulalegende im früheren polnischen und ostslavischen Schriftum (16.–17. Jh.): 13. Mednarodni slavistični kongres. Ljubljana, 15.-21. avgusta 2003. Zbornik povzetkov. 1. del: Jezikoslovje. Uredil France Novak. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba SAZU, 2003. 123.
 • Эпизод из ранней истории венгерско-русских литературных связей: Легенда о святой Урсуле в русской переводной литературе XVII века: Тезисы докладов и выступлений VIII Международной научно-методической конференции «Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания» 21–22 марта 2003 г. Гл. ред. Л. Л. Вохмина. Будапешт: Российский культурный центр, 2003. 9–11.
 • Magyar–fehérorosz nyelvi és kulturális érintkezések Báthori István korában: Életünk Kelet- Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerkesztette Krausz Tamás és Szvák Gyula. Budapest: Pannonica, 2003. 285–290.
 • Межславянские этимологии (укр. битва; одержати, отримати): Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей. Чернівці: Рута, 2003. 203–208.
 • O старобелорусском ораш(ец) ‘великан’: Studia Slavica Savariensia 1–2. In honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis dedicatur. Ed. Viktor Moiseenko. Szombathely, 2003, 536–540.
 • Польско-русский диалог на западнорусском языке (на примере этимологии русск. доход): Dialog w literaturach i językach słowiańskich. Tom 2. Językoznawstwo. Pod red. Stanisława Kochmana i Czesława Lachura. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. (= Studia i szkice slawistyczne 5) 175–181.
 • Dwie zagadki etymologiczne z XV wieku: Ukraina – między językiem a kulturą. Pod red. Adama Fałowskiego i Bożeny Zinkiewicz-Tomanek. Kraków: Universitas, 2003. (= Studia Ruthenica Cracoviensia 1) 154–159.
 • Легенда о святой Урсуле в польской и восточнославянской литературе: Semiotics of Pilgrimage. Edited by W. Moskovich and S. Schwarzband. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, Center for Slavic Languages and Literatures, 2003. (= Jews and Slavs 10) 73–80.
 • Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Szerkesz- tették: Abonyi Réka, Janurik Szabolcs és Zoltán András. Budapest: ELTE, 2003. — 392 p. (Csak Internet: http://szlavintezet.elte.hu/orosz/publications/publications.shtml) Hollós Attila köszöntése: Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Szerkesztették: Abonyi Réka, Janurik Szabolcs és Zoltán András. Budapest: ELTE, 2003, 5–7. (Csak Internet: http://szlavintezet.elte.hu/orosz/publications/publications.shtml)
 • Ország szavunk kelet-európai összefüggései: Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Szerkesztették: Abonyi Réka, Janurik Szabolcs és Zoltán András. Budapest: ELTE, 2003, 374–382. (Csak Internet: http://www.btk.elte.hu/eastslav/a53.rtf)
 • Эпизод из ранней истории венгерско-русских литературных связей (Легенда о святой Урсуле в русской переводной литературе XVII века): Вестник Филиала Государственного Института русского языка им. А. С. Пушкина, № 17, Будапешт: Российский культурный центр, 2003. 11–17.
 • Легендарные венгерско-литовские связи в «Хронике» М. Стрыйковского: Тезисы Международной научной конференции «Литва эпохи Миндаугаса и ее соседи: Исторические и культурные связи и параллели», 11–12 декабря 2003 г. Глав. ред. Е. Л. Назарова. Москва: Посольство Литовской Республики в Российской Федерации, Дом Юргиса Балтрушайтиса, 2003. 22.
 • К 75-летию Михая Петера: StSlH 48 (2003) 472–474.
 • К 70-летию Аттилы Холлоша: StSlH 48 (2003) 474–476.
 • Bug-parti “hollandusok” Volhíniában (Bütow, Eduard: Bug-Holländer in Wolhynien. = Ukraïns’ka kul’tura v êvropejs’komu kontekstì — Ukrainische Kultur im europäischen Kontext. herausgegeben von Rolf Göbner und Alexander Kratochvil. Greifswald 2002. 169–180. p.): Kk 12/1 (2003) 263–265. (Ismertetés.)
 • Az ukrán identitás és a nyelvi valóság (Berezovenko, Antonina: Between nation and state: Ukrainian identity in today’s language reality. = Ukraïns’ka kul’tura v êvropejs’komu kontekstì — Ukrainische Kultur im europäischen Kontext. herausgegeben von Rolf Göbner und Alexander Kratochvil. Greifswald 2002. 143–144. p.): Kk 12/1 (2003) 212–213. (Ismertetés.)
 • Mátyás, a ruszinok királya (Matâš, korol’ Rusinov. Materìal ubrav, ušoriv, zastačiv vlastnyma statâmi, komentarìâmi i slovnikom Ìģor Kerča. Speredslovo napisav i obŝu redakcìju mav Ìštvan Udvarì. Užgorod, PolìPrìnt, 160 p. [= Edìcìâ Pudkarpatìâ, 3. sšitok]): Kk 12/1 (2003) 252–253. (Ismertetés.)
 • A Kárpátaljai Tudományos Társaság (1941–1944) kiadványai (Kapral’, M: Pudkarpats’koe obŝestvo nauk. Publikacìï: 1941–1944. — Káprály M.: Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok: 1941–1944. Speredslovo i redakcìâ Ìštvana Udvarì. Užgorod, PolìPrìnt, 2002. 172 p.): Kk 12/1 (2003) 233–235. (Ismertetés.)
 • Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához (Udvarì, Ìštvan: Zbir’ka žerel pro studìï rusins’kogo pisemstva I. Kiriličnì ubbìžniky mukačovs’kogo êpiskopa Andrìâ Bačins’kogo. — Udvari István: Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához I. Bacsinszky András munkácsi megyéspüspök cirillbetűs körlevelei. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2002. 238 p. [= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 12.]): Kk 12/1 (2003) 186–187. (Ismertetés.)
 • Hazai délszláv nyelvű urbáriumok (Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén I. Nyomtatványok. Az előszót írta Nyomárkay István. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2003. 326 p. [= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 2.]): Kk 12/1 (2003) 232–233. (Ismertetés.)
 • A ruszin történelemről — ruszinul (Š. Benedek, Andraš: Rusiny, gens fidelissima. Užgorod, PolìPrìnt, 2002. 176 p.): Kk 12/1 (2003) 253–255. (Ismertetés.)
 • A macedóniai szláv lakosság nemzeti öntudata a XX. század elején (Isaeva, N. O.: Nacional’noe samosoznanie slavânskogo naseleniâ Makedonii v načale XX veka (po svidetel’stvam rossijskix konsulov). = Slavânovedenie, 3. no. 2002. 50–56. p.): Kk 12/1 (, 2003) 259–261. (Ismertetés.)
 • Csehek Oroszországban (Gerčikova, I. A.: Čehi v Rossii: istoriâ prodolžaetsâ. = Slavânovedenie, 5. no. 2002. 66–72. p.): Kk 12/1 (2003) 261–263. (Ismertetés.)
 • Az egyházi szláv nyelv Északkelet-Magyarországon (Szőke Lajos: A liturgikus egyházi szláv nyelv Északkelet-Magyarországon [XVI–XIX. század]. Eger, Molnár és Társa “2001” Nyomda és Kiadó Kft., 2002. 200 p.): Kk 12/1 (2003) 225–226. (Ismertetés.)
 • A krakkói nyomdászat és a magyar művelődés (Rola krakowskich drukarzy w kulturze węgierskiej – Die Rolle des krakauer Druckwesens in der ungarischen Kultur – A krakkói nyomdászat szerepe a magyar művelődésben. Wstęp napisała – Text – A tanulmányt írta V. Ecsedy Judit. Bibliografię opracowali – Bibliographie – A bibliográfiát összeállította P. Vásárhelyi Judit, Dörnyei Sándor, Kertész Balázs. Budapest, Balassi Kiadó, 2000. 400 + 16 p. [ill.]): Kk 12/1 (2003) 178–181. (Ismertetés.)
 • A Szovjetunió és a posztszovjet térség etnolingvisztikai problémái (Isaev, M. I.: Ètnolingvističeskie problemy v SSSR i na postsovetskom prostranstve. = Voprosy âzykoznaniâ, 6. no. 2002. 101–117. p.): Kk 12/1 (2003) 226–229. (Ismertetés.)
 • A zsidók orosz nyelve (Veršik, Anna: O ruskom âzyke evreev. = Die Welt der Slaven, XLVIII. Bd. 2003. 135–148. p.): Kk 12/2 (2003) 452–453. (Ismertetés.)
 • Macedón nyelvi és etnikai identitás az égei-tegeri Macedónia nyugati részén (Voß, Christian: Macedonian linguistic and ethnic identity in Western Aegean Macedonia. = Die Welt der Slaven, XLVIII. Bd. 2003. 53–68. p.): Kk 12/2 (Budapest, 2003) 453–454.
 • Az inkeri (izsór) nyelv megőrzésének a problémái (Mirenkov, Vladimir: Problemy sohraneniâ ižorskogo âzyka. = Predely zemli i soznaniâ – Boundaries of Earth and Consciousness. Proceedings of the Sixth ICCEES World Congress, Tampere 2000. Editors Toivo Flink, Katja Hirvasaho. Helsinki, 2002 [= Studia Slavica Finlandensia XIX]. 206–211. p.): Kk 12/2 (Budapest, 2003) 454–455.
 • Orosz élet Finnországban a két világháború között (Baschmakoff, Natalia and Leinonen, Marja: Russian Life in Finland 1917–1939: A Local and Oral History. Helsinki, 2001 [= Studia Slavica Finlandensia XVIII]. 485 p.): Kk 12/2 (Budapest, 2003) 471–473.
 • „A kisebbségi léthez jellem kell”. Sokrat Janowicz esszé- és interjúkötetéről (Sokrat Janowicz: Białoruskie ślady i znaki. Wybór i opracowanie Robert Traba. Olsztyn, WK Borussia, 2001. 256 p.): Kk 12/3 (2003) 574–575. (Ismertetés.)
 • Az oroszországi fehérorosz diaszpóra és a nemzeti kultúra megőrzésének problémái (Grickevič, V. P.: Belorusskie diasporal’nye obŝestva Rossiii i problemy sohraneniâ nacional’noj kul’tury. Belorusskij sbornik. Stat’i i materialy po istorii i kul’ture Belorussii, 2. vyp. Sankt-Peterburg 2002. 5–15. p.): Kk 12/3 (2003) 615–616. (Ismertetés.)
 • Nemzeti sztereotípiák Kelet- és Közép-Európában (1945–1991) (Meštan, Antanìn [Mešťan, Antonín]: Nacyânal’nyâ stèrèatypy ŭ Cèntral’naj i Ŭshodnâj Eŭrope (1945–1991) = Kraj: Polonica – Albaruthenica – Lithuanica, 1–2 (4–5). vyp. 2002. 7–10. p.): Kk 12/3 (2003) 617–619. (Ismertetés.)
 • A ruszinkérdés a két világháború közötti Csehszlovákiában (Ševčenko, K. V.: Rusinskij vopros v mežvoennoj Čehoslovakii. = Slavânovedenie, 2003. 3. no. 3–17. p.): Kk 12/3 (2003) 653–655. (Ismertetés.)
 • Harc a fehérorosz történelem ellen (Sahanovich, Henadz: The War Against Belarusian History. = Education in Russia, The Independent States and Eastern Europe, 20. vol. 1. no. Spring 2002. 18–27. p.): Kk 12/3 (2003) 659–660. (Ismertetés.)
 • A török szultán orosz alattvalói (Makarova, I. F.: Russkie poddannye tureckogo sultana. = Slavânovedenie, 2003. 1. no. 3–17. p.): Kk 12/3 (2003) 660–662. (Ismertetés.)
 • A szláv nyelvjárások és a Litván Nagyfejedelemség egyéb nyelvei (Ivanov, Vâč. Vs.: Slavân- skie dialekty v sootnošenii s drugimi âzykami Velikogo knâžetva Litovskogo. = Sla- vânskoe âzykoznanie. XIII Meždunarodnyj s”ezd slavistov. Ljubljana, 2003 g. Doklady rossijskoj delegacii. Moskva, Izdatel’stvo „Indrik”, 2003. 258–288. p.): Kk 12/4 (2003) 817–819. (Ismertetés.)
2004
 • Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása — «Athila» М. Олаха в польском и белорусском переводах XVI века. Az előszót írta: Udvari István. Nyíregyháza: Örökségünk Kiadó Bt., 2004 (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 6.). – 555 p.
 • Szent Orsolya legendája Kelet-Európában: Annus Albaruthenicus 2004 — Год Беларускі 2004. Рэдактар Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2004, 181–195.
 • Studia Russica XXI. Redigunt L. Jászay et A. Zoltán. Budapest: ELTE, 2004. — 436 p. Magyar szavak az ófehéroroszban: VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, 2004. aug. 29–31. Előadáskivonatok. Budapest: [MTA Nyelvtudományi Intézet], 2004. 72.
 • Egy többségi nyelv kisebbségben: a fehérorosz nyelv elnémulása: Kk 13/1 (2004) 67–75. Miért nem szeretik a németek a lengyeleket? (Wieczorek, Wojciech: Dlaczego Niemcy nas nie lubią? = Więź, 2003. 11. no. 121–128. p.): Kk 13/1 (2004) 162–164. (Ismertetés.) Az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) történelmi megítélése (Problem nie tylko weteranów UPA. Z prof. Stanisławem Kulczyckim z Kijowa rozmawiają Izabella Chruślińska i Piotr Tyma. = Więź, 2003. 12. no. 122–127. p.): Kk 13/1 (2004) 164–165. (Ismertetés.)
 • Nemzeti kisebbségek a posztkommunista Lengyelországban (Fleming, Michael: National Minorities in Post-Communist Poland. London, Veritas Foundation Publication Centre, 2003. 370 p.): Kk 13/2 (2004) 278–281. (Ismertetés.)
 • A ruszinok Krúdy Gyula műveiben (Kerča, Igor’: Rusiny v proizvedeniâh Dûly Krudi. — StSlH, 49. vol. 1–2. nos. 2004. 149–154. p.): Kk 13/2 (2004) 288–289. (Ismertetés.)
 • A fehéroroszok Lengyelország felől nézve (Radzìk, Ryšard: Belarusy [Poglâd z Pol’ščy]. Mìnsk, èncyklapedyks, 2002. 130 p.): Kk 13/2 (2004) 281–282. (Ismertetés.)
 • Az orosz nyelv és Észtország nyelvpolitikája 1991 után (Poleŝuk, Vadim: Russkij âzyk i âzykovaâ politika Èstonii posle 1991 goda. = Eesti Slavistika, 2003. I. vyp. 102–126. p.): Kk 13/2 (2004) 291–293. (Ismertetés.)
 • A nyelv és az írás szerepe a XIX. századi horvát és szerb nemzeti újjászületésben (Sotirović, Vladislav B.: Jezik i pismo kao faktori nacionalnog određenja Hrvata i Srba u XIX. veku. = Slavistica Vilnensis (Kalbotyra 52[2]), 2002. 39–48. p.): Kk 13/2 (2004) 294–295. (Ismertetés.)
 • Nyelvpolitika Litvániában (Smetonienė, Irena: Language Policy in Lithuania. = Res Balticae, 9. vol. 2003. 147–162. p.): Kk 13/2 (2004) 290. (Ismertetés.)
 • Сборник текстув до изучения русинськой письменности [Іштван Удварі: Збірька жерел про студії русинського писемства I. Кириличні уббіжникы мукачовського єпископа Андрія Бачинського. — Udvari István: Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához I. Bacsinszky András munkácsi megyéspüspök cirillbetűs körlevelei. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2002. 238 p. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 12.)]: Русинскый Світ — Ruszin Világ II. évf. 11. sz. (Budapest, 2004. augusztus), 10–11. (Ismertetés, másodközlés ruszin nyelven)
 • A nemzeti szocializmus és a szláv világ (Schaller, Helmut: Der Nationalsozialismus und die slawische Welt. Regensburg,Verlag Friedrich Pustet, 2002. 320 p.): Kk 13/3 (2004) 483–485. (Ismertetés.)
 • Az interszláv nyelvi kölcsönhatás szociokulturális aspektusban (Cyhun, Genadz’: Mìžslavânskae moŭnae ŭzaemadzeânne (sacyâkul’turny aspekt). Mìnsk, Nacyânal’naâ akadèmiâ navuk Belarusì — Belaruskì kamitèt slavìstaŭ, 2003. 24 p.): Kk 13/3 (2004) 507–508. (Ismertetés.)
 • A magyar nyelv régi szláv jövevényszavai és a szláv nyelvtörténet (Richards, Ronald O.: The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. Los Angeles,University of California, Los Angeles, Program in Indo- European Studies, 2003 [= UCLA Indo-European Studies, vol. 2]. 234 p.): Kk 13/4 (2004) 671–674. (Ismertetés.)
 • I. Miklós cár és a lengyel nyelv (Uspenskij, Boris: Nikolaj I i pol’skij âzyk (Âzykovaâ politika Rossijskoj imperii v otnošenii Carstva Pol’skogo: voprosy grafiki i orfografii).= Die Welt der Slaven, XLIX. Jahrgang, 1. Heft, 2004. 1–38. p.): Kk 13/4 (2004) 724-725. (Ismertetés.)
 • Az örmény-kipcsak nyelvemlékek jelentősége lengyel és ukrán nyelvtörténeti szempontból (Stachowski, Stanisław: Zabytki języka ormiańsko-kipczackiego jako źródło do historii słownictwa polskiego i ukraińskiego XVI–XVIII w. = Ukraina – między językiem a kulturą. Pod red. Adama Fałowskiego i Bożeny Zinkiewicz-Tomanek. Kraków: Universitas, 2003 [= Studia Ruthenica Cracoviensia 1], 124–129. p.): Kk 13/4 (2004) 725–726. (Ismertetés.)
 • A szláv nyelvek kölcsönös kapcsolatai (Moser, Michael: Wechselbeziehungen zwischen slavischen Sprachen (bis zum Ende des 19. Jahrhunderts).= Die Welt der Slaven, XLIX. Jahrgang, 1. Heft, 2004. 161–182. p.): Kk 13/4 (2004) 703–705. (Ismertetés.)
 • A nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak védelme Lengyelországban különös tekintettel az ukrán kisebbségre (Tomanek, Przemysław: Ochrona praw językowych mniejszości narodowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości ukraińskiej. = Ukraina – między językiem a kulturą. Pod red. Adama Fałowskiego i Bożeny Zinkiewicz-Tomanek. Kraków: Universitas, 2003 (= Studia Ruthenica Cracoviensia 1), 245–260. p.): Kk 13/4 (2004) 719–720. (Ismertetés.)
 • Nyelvi-kulturális sokféleség és konvergencia Ausztria–Magyarországon (Newerkla, Stefan Michael: Rozmanitost jazyků a kultur v Rakousku-Uhersku a jejich kovergenční tendence = Comparativ Cultural Studies in Central Europe. Editors: Ivo Pospíšil, Michael Moser. Brno: Ústav slavistyki Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, 11–42. p.): Kk 13/4 (2004) 708–709. (Ismertetés.)
 • Szöveggyűjtemény az egyházi szláv nyelv történetéhez (Hollós, Attila — Szőke, Lajos: Hollós, Attila — Szőke, Lajos: Introduction into the History of Church Slavonic. A Chrestomathy (XV–XIX c. Texts) — Vvedenie v istoriû cerkovnoslavânskogo âzyka. Hrestomatiâ (XV–XIX vv.). Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. 180 p.): Kk 13/4 (2004) 722–723. (Ismertetés.)
 • Petőfi a kárpátaljai ruszinoknál és a galíciai ukránoknál (Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban. Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója. Nyíregyháza, A Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 14). 194 p.): Kk 13/3 (2004) 698–699. (Ismertetés.)
2005
 • Studia Russica XXII. Redigunt L. Jászay et A. Zoltán. Budapest: ELTE, 2005. — 328 p.
 • Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása. Doktori értekezés tézisei. Budapest: A szerző kiadása, 2004–2005. – 20 p.
 • Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok. Budapest: Lucidus Kiadó, 2005. — 273 p. (= Kisebbségkutatás Könyvek)
 • Az ófehérorosz Trisztán és Izolda-legenda dél-európai összefüggései: Annus Albaruthenicus 2005 — Год Беларускі 2005. Рэдактар Сакрат Яновіч. Krynki: Villa Sokrates, 2005. 119–125. (Streszczenie: Starobiałoruska legenda o Trystanie i Izoldzie: powiązania południowoeuropejskie, 126–127).
 • Древнерусское слово корочюнъ и русский фразеологизм карачун ему пришел: Грани слова. Сборник научных статей к 65-летию проф. В. М. Мокиенко. Под ред. М. Алексеенко, Х. Вальтера (отв. редактор), М. Дюринга, А. Шумейко. Москва: ООО «Изд. ЭЛПИС», 2005. 76–80.
 • Эпизод из ранней истории венгерско-русских литературных связей (Легенда о святой Урсуле в русской переводной литературе XVII века): Sub rosa: Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére. Felelős szerkesztő Atanaszova-Szokolova Denise. A szerkesztőbizottság tagjai Han Anna és Hollós Attila. Budapest: ELTE BTK Irodalomtudományi Iskola, 2005. 625–628.
 • Szláv jövevényszavaink egyes kérdései: Nyelv és oktatás a 21. század elején. Szerk. Huszti Ilona és Koljadzsin Natália. Ungvár: PoliPrint, 2005. 106–109.
 • Régi szláv jövevényszavaink kérdéséhez: Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában. 2005. február 16. — Literárne a jazykové interakcie v procese integrácie. 16. februára 2005. Medzinárodná vedecká konferencia — Nemzetközi tudományos konferencia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, Katedra hungaristiky, 2005. 197–208.
 • Hungarian Loanwords in Old Belarusian in Batory’s Epoch: ICCEES VII World Congress, July 25–30, 2005, Berlin, Germany. Abstracts. Editors: Thomas Bremer, Heike Dörrenbächer, Inken Dose. Publisher: Weltkongress 2005 e. V.; German Association for East European Studies (DGO); International Council for Central and East European Studies (ICCEES). Berlin, 2005. 485.
 • Межславянская миграция слов и венгерская этимология: Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Redakcja naukowa Mieczysław Balowski i Wojciech Chlebda. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. 743–750.
 • Слова ораш і орашец у старабеларускай “Повести о Трыщане”: Мовы Вялікага Княства Літоўскага. Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Брэст, 18 – 19 мая 2004 г.). Пад агульн. рэд. М. М. Аляхновіча. Брэст: Академия, 2005. 11–14. Węgiersko-polsko-białoruskie związki językowe i kulturalne za czasów Stefana Batorego: Acta Albaruthenica. Навуковы зборнік. Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага, С. Запрудскага. Выпуск пяты. Мінск: Права і эканоміка, 2005. 279–283.
 • Lekcje węgierskie starobiałoruskiej legendy o Trystanie i Izoldzie: Kultura pogranicza — Pogranicze kultur. Red. Adam Bobryk. Siedlce–Pułtusk: Akademia Podlaska, 2005. 249–252.
 • Węg. öböl ‘wypukłość; zatoka’ i öblít ‘płukać’: Turks and Non-Turks. Studies on the History of Linguistic and Cultural Contacts. Ed. by Ewa Siemieniec-Gołaś and Marzanna Pomorska. Kraków 2005. (= Studia Turcologica Cracoviensia 10. Special Issue Presented to Professor Stanisław Stachowski on His Seventy Fifth Birthday) 541–545.
 • Szláv-magyar etimológiák: Nyelvtudományi Közlemények 102 (2005) 238–246.
 • Magyar szavak az ófehéroroszban: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk. Mártonfi Attila, Papp Kornélia, Slíz Mariann. Budapest, 2005. 497–502.
 • Наша анкета: Голас Радзімы № 3–4 (Мінск, 27 студзеня 2005 г.), 9–10.
 • Др Јован Ајдуковић, Увод у лексичну контактологију: Теорија адаптације русизама. Београд: Фото Футура, 2004. 364 с.: StR 22 (2005) 308–310. (Ismertetés.)
 • Adam Fałowski, Język ruskiego przekładu katechizmu jezuickiego z 1585 roku. Kraków: Universitas, 2003 (= Studia Ruthenica Cracoviensia 2). 196 c.: StR 22 (2005) 310–311. (Ismertetés.)
 • Richards, Ronald O.: The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. Los Angeles,University of California, Los Angeles, Program in Indo-European Studies, 2003 (= UCLA Indo-European Studies, vol. 2). 234 p.: Studia Slavica 50 (2005) 179–183. (Ismertetés.)
 • A kárpáti ruszinok etnolingvisztikai aspektusból (Duličenko, A. D.: Karpatskie rusiny segodnâ: nekotorye ètnolingvističeskie aspekty = Slavânovedenie, 2005. 1. no. 21–29. p.): Kk 14/1 (2005) 132–133. (Ismertetés.)
 • A görög katolikus ruszinok kultúrája (Medve, Zoltán: Proklâtyj vrag ili drug naroda? Kul’tura greko-katoličeskih rusinov. = StR 20. Budapest, 2003. 282–289. p.): Kk 14/ 2 (2005) 292–293. (Ismertetés.)
 • A kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátosságai (Csernicskó István [szerk.]: A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. Ungvár, Poliprint, é. n. [2004]. 285, [7] p. ill.): Kk 14/4 (2005) 531–535. (Ismertetés.)
 • Keresztyén–muzulmán kulturális kölcsönhatás a litvániai tatároknál (Dufala, K.: Legenda o św. Grzegorzu w kitabie Tatarów-muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. =Dni Adama Mickeviča v Krymu — Dni Adama Mickiewicza na Krymie — Dnì Adama Mìckevyča u Krymu, Simferopol’, Universum, 2004 [= Krymsko-pol’skij sbornik naučnyh rabot — Krymsko-polskie zeszyty naukowe — Kryms’ko-pol’s’kyj zbìrnyk naukovyh prac’, t. 1]. 255–265. p.): Kk 14/4 (2005) 567–568. (Ismertetés.)
 • A krími tatár kérdés múltja és jelene (Zìnčenko, Û. Ì.: Krims’kotatars’ka problema: ìstorìâ ta sučasnìst’. = Ukraïns’kij ìstoričnij žurnal, 2004. 3. no. 62–73. p.): Kk 14/4 (2005) 557–560. (Ismertetés.)
 • Udvari István (1950. VII. 14. — 2005. XI. 9.): A Modern Filológiai Társaság Értesítője 22/3 (2005. december). 2–4.
 • От редактора: Михай Петер, Избранные статьи по русскому языку. Budapest: ELTE Ukrán Filológiai Tanszék — Argumentum, 2005, 7–8 (= Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis I. Redigit Andreas Zoltán)
2006
 • Миграция одного текста: Легенда о святой Урсуле в составе русских переводов Хроники М. Стрыйковского: Труды Отдела древнерусской литературы 57 (Санкт-Петербург, 2006) 197–208.
 • Пам’яті Іштвана Удварі (14.VII.1950 − 9.XI.2005): Русская, украинская и русинская лексикология и лексикография. Сборник статьей памяти профессору Иштвана Удвари. — Orosz, ukrán és ruszin lexikológia és lexikográfia. Tanulmánykötet Udvari István professzor emlékére. Отв. редактор — Szerkesztette: Эржебет Ч. Йонаш — Cs. Jónás Erzsébet. Nyíregyháza: Krúdy Könyvkiadó, 2006, 5–8.
 • Фразеологизм ломать голову в сравнительном аспекте (по поводу выхода нового издания книги «Русская фразеология. Историко-этимологический словарь» под ред. В. М. Мокиенко): Русская, украинская и русинская лексикология и лексикография. Сборник статьей памяти профессору Иштвана Удвари. — Orosz, ukrán és ruszin lexikológia és lexikográfia. Tanulmánykötet Udvari István professzor emlékére. Редактор — Szerkesztette: Эржебет Ч. Йонаш — Cs. Jónás Erzsébet. N yíregyháza: Krúdy Könyvkiadó, 2006, 133–143.
 • Az ukrán nyelv: Lukács István (szerk.), Szláv civilizáció. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. (http://www.btk.elte.hu/slav/szlavtsz/slav_civil/documents/ukran-nyelv.pdf) [Digitális kiadvány.]
 • Az orosz nyelv története: Lukács István (szerk.), Szláv civilizáció. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. (http://www.btk.elte.hu/slav/szlavtsz/slav_civil/documents/orosznyelv.pdf) [Digitális kiadvány.]
 • Slavisch-ungarische Etymologien (tör ‘brechen; zerschlagen; reiben’, töröl ‘wischen’): Bernhard Symanzik (Hg.) Studia Philologica Slavica. Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern (= Münstersche Texte zur Slavistik, Bd. 4), Münster—Hamburg—Berlin—Wien— London: LIT Verlag, 2006. 889–895.
 • Az ófehérorosz Trisztán-legenda magyar vonatkozásai: Kontext – Filológia – Kultúra. — Kontextus – Filológia – Kultúra. Štúdie – Tanulmányok. Banská Bystrica – Eger: Univerzita Mateja Bela – Eszterházy Károly Főiskola, 2006. 265–270.
 • О технике перевода с польского на старобелорусский в XVI в. (на материале «Исторыи о Атыли короли угорском»): М. В. ЗАВЯЛОВА (ред.), Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского. Материалы международной научной конференции. Москва: Новое издательство, 2006. 165–174.
 • Няговские поучения. Факсимильное воспроизведение текста по изданию А. Л. Петрова с вводной статьей Ласло Дэжё. Под редакцией и с предисловием Андраша Золтана. Nyagovai Posztilla. A. Petrov szövegkiadásának fakszimile kiadása Dezső László bevezető tanulmányával. A kötetet szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. Nyíregyháza, 2006. — LXXIV + VI + 226 p.
 • Előszó/Предисловие/Foreword: Няговские поучения.Факсимильноевоспроизведение текста по изданию А. Л. Петрова с вводной статьей Ласло Дэжё. Под редакцией и с предисловием Андраша Золтана. Nyagovai Posztilla. A. Petrov szövegkiadásának fakszimile kiadása Dezső László bevezető tanulmányával. A kötetet szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. Nyíregyháza, 2006. VII–XV.
 • Larisza Sztankevics — Katkits Zsuzsa, 20 találkozás Fehéroroszországgal. Fehérorosz nyelvkönyv kezdők számára. Szekesztette Zoltán András. • Ларыса Станкевіч — Жужа Каткіч, Дваццаць сустрэч з Беларуссю. Падручнік па беларускай мове для пачаткоўцаў. Пад агульнай рэдакцыяй Андраша Золтана — Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006. — 269 p.
 • Előszó: Larisza Sztankevics — Katkits Zsuzsa, 20 találkozás Fehéroroszországgal. Fehérorosz nyelvkönyv kezdők számára. Szekesztette Zoltán András. • Ларыса Станкевіч — Жужа Каткіч, Дваццаць сустрэч з Беларуссю. Падручнік па беларускай мове для пачаткоўцаў. Пад агульнай рэдакцыяй Андраша Золтана — Budapest, 2006, 9–16.
 • Деформация фразеологизмов при калькировании: Međunarodni znanstveni skup Slavenska frazeologija i pragmatika. Rab, 17–19. rujna 2006. Sažeci referata. — Международная научная конференция Славянская фразеология и прагматика. Раб, 17–19 сентября 2006. Аннотации докладов. Uredile: Željka Fink, Anita Hrnjak. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, FF-press, 2006. 43.
 • Elárvult kisebbség: Udvari István utolsó könyvéről (Udvari, Ištvan: Sobranie istočnikov dlâ izučeniâ rusinskoj pis’mennosti II. Episkopy Gavriil Blažovskij, Manuil Ol’šavskij, Ioann Bradač i ih vremâ . — Udvari István: Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához II. Blazsovszky Gábor, Olsavszky Mihály Manuel, Bradács János püspökök és koruk. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2005. 228 p. [= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 17.]): Kk 15/1 (2006) 127–129. (Ismertetés.)
2007
 • Венгерска-старабеларускія фразеалагічныя паралелі: Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16–17 лістапада 2006 года. Мінск: Права і эканоміка, 2007. 104–107.
 • О некоторых лексических особенностях старобелорусской «Повести о Трыщане»: Беларусь і беларусы ў прасторы і часе. Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса. Пад рэдакцыяй Сяргея Запрудскага, Аляксандра Фядуты, Захара Шыбекі. Мінск: Лімарыус, 2007. 108–114.
 • O jednym wspólnym grzechu polsko-węgierskim: Amoenitates vel lepores philologiae. Pod. red. Romana Laskowskiego, Romana Mazurkiewicza. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, Wydawnictwo LEXIS, 2007. 465–467.
 • О пользе книг славянских для истории и этимологии венгерской фразеологии: StSlH 52 (2007) 465–468.
 • Szláv analógiák magyar szólásokhoz II: Studia Slavica Savariensia 1–2. VIII. Nemzetközi Szlavisztikai Napok 2006. május 26–27. Szombathely 2007. 390–395.
 • Széljegyzetek az Etimológiai szótárhoz: MNy 103 (2007) 208–223.
 • Вацлав Фельчак і Еміл Балецькый – документы дружбы і сполупрацї: Русин. Културно-хрістіаньскый часопис XVII/6, Prešov 2007. 16–17.
 • Эмиль Балецкий, Литературное наследие. Под редакцией А. Золтана и М. Капраля. — Baleczky Emil, Irodalmi örökség. Szerkesztette Káprály Mihály és Zoltán András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2007 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 20). —178 p.
 • Предисловие (Káprály Mihály társsszerzővel):Эмиль Балецкий, Литературное наследие. Под редакцией А. Золтана и М. Капраля. — Baleczky Emil, Irodalmi örökség. Szerkesztette Káprály Mihály és Zoltán András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2007 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 20). 5–7.
 • Иштван Ковтюк, Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре. Под редакцией и с предисловием А. Золтана. Ньиредьхаза, 2007. — Kótyuk István, Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2007 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22). – 340 p.
 • Szerkesztői előszó: Иштван КОВТЮК, Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре. Под редакцией и с предисловием А. ЗОЛТАНа. Ньиредьхаза,2007. — KÓTYUK István, Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Szerkesztette és az előszót írta ZOLTÁN András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2007 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22). 7–8.
 • Вековые связи: Российский Курьер Центральной Европы № 11 (357). Вена—Будапешт, 1–15. июня 2007 г. 4.
 • История белорусско-венгерских культурных отношений: Венгрия — Взгляд изнутри 2007-05-22 (http://www.hungaryru.com/index.php?mode=news&id=1371)
2008
 • Аттила и Баторий (Об одной «пластической операции» XVI в.): Miscellanea Slavica. Сборник статей к 70-летию Бориса Андреевича Успенского. Сост. Ф. Б. Успенский. Москва: Индрик, 2008. 164–167.
 • Michael MOSER, András ZOLTÁN (Hg.): Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich- Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest (= Slavische Sprachgeschichte, Bd. 4). Münster—Hamburg—Berlin—Wien— London: LIT Verlag, 2008. — 272 S.
 • Vorwort (Michael Moser — András Zoltán): Michael Moser, András Zoltán (Hg.): Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest (= Slavische Sprachgeschichte, Bd. 4). Münster—Hamburg—Berlin—Wien—London: LIT Verlag, 2008. 7–9.
 • Про мову «Газеты для народныхъ учителей» (Пештъ-Будинъ, 1868–1872): Michael MOSER, András ZOLTÁN (Hg.): Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich- Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest (= Slavische Sprachgeschichte, Bd. 4). Münster—Hamburg—Berlin—Wien—London: LIT Verlag, 2008. 101–110.
 • Az ukrán nyelvművelés (Bárányné Komári Erzsébet társszerzővel): Balázs Géza és Dede Éva (szerk.), Európai nyelvművelés: Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Budapest: Inter Kht. — PRAE.HU, 2008. 368–376.
 • Aszimmetrikus szólások: szabadon bocsát/enged : rabul/foglyul ejt: Hungaro-Ruthenica IV. Szerk. Kocsis Mihály. Szeged: SzTE Szláv Filológiai Tanszék, 2008. 239–245.
 • Еміл Балецкий и Вацлав Фільчак — документы дружбы и сполупраци: Русинський Альманах 2007. Будапешт, [2008]. 63–69.
 • Die Betrachtung der slavischen Lehnwörter im neuen etymologischen Wörterbuch der ungarischen Sprache: XIV Меѓународен Славистички Конгрес, Охрид, 10–16 септември 2008. Резиме на докладите I: Лингвистика. Скопjе, 2008. 244.
 • Király Péter, A honalapítás vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve. Szerkesztette és az előszót írta Udvari István. Tördelte és a mutatókat készítette Hollós Attila. Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, Nyíregyháza, 2006. 258 lap. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 10.): MNy 104 (2008) 355–359. (Ismertetés.)
 • Присутність філологів не зайва: Литературна Україна 40 (5278), (Київ, 16 жовтня 2008 року). 4.
 • О старинном венгерском названии славян tót: LDK kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos. V tarptautinės konferencijos pranešimų tezės. 2008 m. lapkričio 12–14 d. Vilnius–Seinai. Tezių rinkinį sudarė Marina Čistiakova. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. 108–110.
2009
 • Studia Russica XXIII. Redigunt L. JÁSZAY et A. ZOLTÁN. Budapest: ELTE, 2009. — 352 p. (http://szlavintezet.elte.hu/orosz/publications/studiarussica/23/toc23.shtml)
 • Zoltán András vallomása pályájáról: Bolla Kálmán (szerk.) 2009. Zoltán András. Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 87. Budapest: Zsigmond Király Föiskola. 5–12.
 • Вопрос о неославянизмах в исследованиях последних десятилетий: Juliane Besters- Dilger & Fedor B. Poljakov (eds.): Die russische Sprache und Literatur im 18. Jahrhundert: Tradition und Innovation. Русский язык и литература в XVIII веке: традиция и инновация. Gedenkschrift für Gerta Hüttl-Folter. Сборник статей памяти Герты Хюттль-Фольтер (= Russian Culture in Europe, vol. 5). Frankfurt am Main—Berlin—Bern—Bruxelles—New York—Oxford—Wien: Peter Lang, 2009. 69–82.
 • Русский язык в Венгрии во второй половине XIX века: Международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире». Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Филологический факультет, 24-26 марта 2009 года. Труды и материалы. Составители О. В. Дедова, Л. М. Захаров. Под общим руководством проф. М. Л. Ремнёвой. Москва: МАКСПресс, 2009. 155.
 • Ruszin kármentés a magyar időkből: Káprály Mihály sajtószöveg-publikációiról (Kapral’, Mihail: Rusins’kyj dajdžest 1939–1944. І. Nauka. // Káprály Mihály: Ruszin sajtószemle 1939–1944. I. Tudomány.. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2008. 200 p. [= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 23.]): Kk 18/1 (2009) 111–113. (Ismertetés.)
 • Egy rutén értelmiségi válaszúton: Sztripszky Hiador (Udvari István posztumusz könyvéről) (Udvari, Ištvan: Zber’ka žerel pro studìï rusins’kogo pisemstva III. Gìador Strips’kyj, narodopisnik, bìblìograf, âzykoznatel’, tovmač. — Udvari István: Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához III. Sztripszky Hiador, néprajztudós, bibliográfus, nyelvész, műfordító. Szerkesztette és az előszót írta: Kercsa Igor. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2007. 257 p. [= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 21.]): Kk 18/1 (2009) 114–116. (Ismertetés.)
 • Ukrán (Bárányné Komári Erzsébet társszerzővel): Balázs Géza és Dede Éva (szerk.), Európai helyesírások: Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője. Budapest: Inter Kht. — PRAE.HU, 2009. 253–263.
 • Michał Németh, Zapożyczenia węgierskie w gwarze orawskiej i drogi ich przenikania (Az árvai [lengyel] nyelvjárás magyar jövevényszavai és átvételük útjai). Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008.: MNy 105 (2009) 238–241. (Ismertetés.)
 • Наши давние связи: Российский Курьер Центральной Европы № 17 (411), 1-15 сентября 2009 г. с. 12. | Российский Курьер онлайн 06. 09. 2009. (http://www.kurier.hu/archive/all/2009/9/6?page=1)
 • Az ukrán nyelvművelés (Bárányné Komári Erzsébet társszerzővel): Balázs Géza és Dede Éva (szerk.), Európai nyelvművelés: Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Második, javított kiadás. Budapest: Inter Kht. — PRAE.HU, 2009. 368–376.
 • Вацлав Фельчак и Эмиль Балецкий – документы дружбы и сотрудничества: Studia Russica 23 (2009) 30–36.
 • О старинном венгерском названии славян tót: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos. Leidinį sudarė: prof. habil. dr. Sergejus Temčinas, doc. dr. Galina Miškinienė, dr. Marina Čistiakova, dr. Nadiežda Morozova — Составители: проф. габил. д-р Сергеюс Темчинас, доц. д-р Галина Мишкинене, д-р Марина Чистякова, д-р Надежда Морозова. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009 (= Bibliotheca Archivi Lithuanici 7). 439–441.
 • Az első névtelen orosz fordítás a magyar irodalomból: Szent Orsolya legendája: Szent Orsolyától Iszaak Babelig. Ruszisztikai előadások – nem csak történészeknek I. A Magyar–Orosz Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozatának tudományos közleményei I. (2006–2009). — От Святой Урсулы до Исаака Бабеля. Чтения по русистике – не только для историков. Научные записки Венгерского отделения Венгерско-российской комиссии историков I. (2006–2009). Ред. Szvák Gyula. Budapest: Russica Pannonicana, 2009. 13–32.
 • Эпизод из ранней истории венгерско-русских литературных связей: Легенда о святой Урсуле в русской переводной литературе XVII века: Szent Orsolyától Iszaak Babelig. Ruszisztikai előadások – nem csak történészeknek I. A Magyar–Orosz Történész Vegyesbizottság Magyar Tagozatának tudományos közleményei I. (2006–2009). — От Святой Урсулы до Исаака Бабеля. Чтения по русистике – не только для историков. Научные записки Венгерского отделения Венгерско-российской комиссии историков I. (2006–2009). Ред. Szvák Gyula. Budapest: Russica Pannonicana, 2009. 33–40.
 • О языке «Газеты для народныхъ учителей» (Пештъ-Будинъ, 1868–1872): Consortium omnis vitae: Сборник статей к 70-летию профессора Ф. П. Федорова. — Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds „Saule”, 2009. 136–146.
 • Új nagy szomszédunk: Ukrajna (Ukrajna színeváltozása 1991–2008. Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök. Válogatta és szerkesztette Fedinecz Csilla és Szereda Viktória. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2009. 422 p.): Kk 18/3 (2009) 465–475. (Ismertetés.)
2010
 • Király Péter, „A honalapítás vitás eseményei” fogadtatása: Állásfoglalások, vélemények és további többirányú kutatások. Szerkesztette és az előszót írta: Zoltán András. Számítógépre vitte, tördelte és a mutatókat készítette: Bogdán Zsombor Nyíregyháza: Kiadja a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2010. 120 p. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 11.)
 • Előszó: Király Péter, „A honalapítás vitás eseményei” fogadtatása: Állásfoglalások, vélemények és további többirányú kutatások. Szerkesztette és az előszót írta: Zoltán András. Számítógépre vitte, tördelte és a mutatókat készítette: Bogdán Zsombor Nyíregyháza: Kiadja a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2010. 7–8. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 11.)
 • Udvari István élete és munkássága — Иштван Удвари: Биобиблиографический указатель. Szerkesztette Zoltán András — Под редакцией Андраша Золтана. Nyíregyháza: Kiadja a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2010. 238 p. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 26.) Előszó/Предисловие: Udvari István élete és munkássága — Иштван Удвари: Биобиблиографический указатель. Szerkesztette Zoltán András — Под редакцией Андраша
 • Золтана. Nyíregyháza: Kiadja a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2010. 5–6. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 26.)
 • Udvari István (1951. VII. 14. — 2005. XI. 9./Иштван Удвари (14 VII 1951 — 9 XI 2005) (Abonyi Andrea Tímea társszerzővel): Udvari István élete és munkássága — Иштван Удвари: Биобиблиографический указатель. Szerkesztette Zoltán András — Под редакцией Андраша Золтана. Nyíregyháza: Kiadja a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2010. 7–23. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 26.)
 • Ukrán dilemmák Bandera körül (Górny, Grzegorz: Ukraiński kłopot z Banderą. = Rzeczpospolita, 2009.10.17. http://www.rp.pl/artykul/61991,378829.html): Kk 19/2 (2010) 370–372. (Ismertetés.)
 • Памняти Иштвана Удварi (Abonyi Andrea Tímea társszerzővel). Переклала из русского языка др. М. Лявинец: Русинскый Світ — Ruszin Világ VIII. évf. 82. sz. (Budapest, 2010. július), 2–3. (http://www.ruszinvilag.hu/pdf/2010julius.pdf)
 • Чому Witebsk, а не *Wiciebsk, або чому називають поляки білоруські міста по-українськи? — In: Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем 22 (І). Житомир, 2010. 52–56.
 • Gyulafehérvár szomorúsága (Romanowski, Andrzej: Smutek Gyulafehérvár. = Gazeta Wyborcza 2010. március 25. 18–19. p. ): Kk 19/3 (2010) 508–511. (Ismertetés.)
 • Fehérorosz nemzeti mozgalom Közép-Litvániában 1920 októbere és 1922 márciusa között (Kobrin, M. V.: Belorusskoe nacional’noe dviženie v Srednej Litve v oktjabre 1920 – marte 1922 g. = Voprosy istorii 2009. 11. sz. 146–150. p.): Kk 19/3 (2010) 511–513. (Ismertetés.)
 • К этимологии венгерского названия darázs ‘оса, шершень’: StSlH 55 (2010) 471–473. Ukrajna nyelvi helyzete: Kk 19/4 (2010) 594–601.
 • Az óorosz Drakula-történet szerzője: Kurycin vagy valaki más?: Világtörténet, Új folyam, 2010. ősz–tél, 38–46.
 • К предыстории русск. „государь”. — In: Прыгодзіч М. Р., Прыгодзіч А. А. Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў. Мінск: БДУ, 2010. 112–151. (ISBN 978-985-518-328-1, 184 с.) (Másodközlés.)
 • О некоторых лексических особенностях старобелорусской «Повести о Трыщане».— In: Прыгодзіч М. Р., Прыгодзіч А. А. Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў. Мінск: БДУ, 2010. 152–158. (ISBN 978-985-518-328-1, 184 с.) (Másodközlés.)
 • A cirill betűs átírás aktuális kérdései: Studia Slavica Savariensia 2010/1–2: 443–446.
2011
 • A budapesti és a nyíregyházi ukrainisztika helyzetéről és aktuális feladatairól. – In: Розвиток гуманітарного співробітництва в українсько-угорському прикордонному регіоні: аналіз, оцінки. Матеріали міжнародного круглого столу, 26-27 січня 2011 року, м. Ужгород, Україна. За редакцією Ю. В. Герцога. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. 193-199. (ISBN 978-617-596-020-2, 292 с.)
 • Вопрос о древнейшем пласте славянских заимствований в венгерском языке и хронология деназализации носовых в славянском: Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна. Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д. ф. н., проф. С. Б. Бернштейна. 15–17 марта 2011 г. г. Москва. Главные редакторы: А. Ф. Журавлев, Н. Е. Ананьева. Москва: Институт славяноведения РАН, 2011. 31–35. (ISBN 5-7576-0225-2, 429 с.)
 • Szláv nyelvtudomány. — In: Balázs Géza (szerk.), Nyelvészetről mindenkinek: 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter Nonprofit Kft. 2011. 384 p. (pp. 323–326). ISBN 978-963-894-240-0-1
 • Studia Etymologica Cracoviensia 14 (2009). Condidit et moderatur Marek Stachowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009. 312 lap. (Ismertetés.): MNy 107 (2011) 104–107.
 • Szláv–magyar etimológiák (A tervezett új magyar etimológiai szótárban hasznosítható tanulságok): Languages and Cultures in Research and Education. Jubilee Volume Presented to Professor Ralf-Peter Ritter on His Seventieth Burthday. Edited by László Kálmán Nagy; Michał Németh; Szilárd Tátrai. Cracow: Jagiellonian University Press: s. a. [2011]. 264 p. ISBN978-83-233-3093-6 (pp. 259–264)
 • In memoriam István Udvari (1950–2005). A 2010. május 25–26-i nyíregyházi emlékkonferencia anyaga — Материалы конференции памяти Иштвана Удвари (Ниредьxаза, 25–26 мая 2010 г.). Szerkesztette Zoltán András — Под редакцией Андраша Золтана. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2011. — 405, [3] p. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 28.) HU ISSN 1216-9986 , ISBN 978-615-5097-13-3
 • Előszó — От редактора. — In: In memoriam István Udvari (1950–2005). A 2010. május 25–26-i nyíregyházi emlékkonferencia anyaga — Материалы конференции памяти Иштвана Удвари (Ниредьxаза, 25–26 мая 2010 г.). Szerkesztette Zoltán András — Под редакцией Андраша Золтана. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2011. — 405, [3] p. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 28.) 5–8. p.
 • Кальки с венгерского в языке «Катихисиса малого» Иоанна Кутки (1801 г.) (Тезисы). — In: In memoriam István Udvari (1950–2005). A 2010. május 25–26-i nyíregyházi emlékkonferencia anyaga — Материалы конференции памяти Иштвана Удвари (Ниредьxаза, 25–26 мая 2010 г.). Szerkesztette Zoltán András — Под редакцией Андраша Золтана. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2011. — 405, [3] p. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 28.) 393–397.
 • Латино-Cyrillica (Кирилично-латинські графічні гібриди на плакатах і вивісках Львова): Hungaro-Ruthenica 5 (2011) 219–222.
 • Egy többségi nyelv kisebbségben: a fehérorosz nyelvi helyzet. — In: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban: A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Szerkesztette: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita. Budapest – Beregszász: Tinta Könyvkiadó — II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, 2011. (=Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 130). 126–133. ISSN: 1419-6603, ISBN: 978-963-9902-94-7 Hadrovics László, az etimológus: MNy 107 (2011) 340–344.
 • Почему Witebsk, а не *Wiciebsk, или почему поляки называют белорусские города по-украински?: Лингвокультурное пространство современной Европы через призму малых и больших языков: К 70-летию профессора Александра Дмитриевича Дуличенко (=Slavica Tartuensia IX). Ред. И. В. Абисогомян. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus/ Tartu University Press, 2011. 443 p. ISSN 1406-3522 ISBN 978-9949-19-892-4. 150–154.
 • Русское государство в межславянском и европейском контексте: Роль государства в историческом развитии России — The role of the state in the historical development of Russia. Материалы международной научной конференции будапештского Центра Русиситики от 17–18 мая 2010 г. — Materials of the International Historical Conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 17–18 May, 2010. Edited by Gyula Szvák. Russica Pannonicana, 2011. 12–15. ISBN 978-963-7730-63-4 (= Ruszisztikai könyvek 27. ISSN 1219-4905)